Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Användning av alternativa nyckeltal och efterlevnad av ESMA:s riktlinjer

2020-01-30

The European Securities and Markets Authority (ESMA) har publicerat en studie kring användningen av alternativa nyckeltal (APM) hos europeiska företag och hur god efterlevnaden är av ESMA:s riktlinjer för APM. Studien belyser vanliga brister vid tillämpningen av riktlinjerna.

ESMA uppmärksammar företagen på att identifiera alla APM som används och påminner om att delsummeringar i de finansiella rapporterna såsom rörelseresultat, EBIT och EBITDA också är APM i de fall dessa även presenteras utanför de finansiella rapporterna. ESMA uppmuntrar också företagen på att se över antalet APM som presenteras och ompröva nyttan av dessa för investerare.

För att investerare ska kunna förstå hur ett företags APM beräknas, jämföra mellan perioder och mot andra företag i samma bransch betonar ESMA vikten av att:

  • presentera tydliga och konsekventa definitioner för alla APM som beskriver samtliga ingående delkomponenter och justeringsposter, 
  • presentera numeriska avstämningar som visar väsentliga avstämningsposter för alla APM, inklusive APM i jämförande perioder, så att investerare förstår länken mellan APM och de finansiella rapporterna,
  • presentera företagsspecifika förklaringar till varför ett APM används, en sådan ska presenteras för alla APM även om de är allmänt kända eller om företaget använt dem under flera års tid,
  • underlätta för investerare genom att presentera de upplysningar som krävs för APM på ett och samma ställe och med tydliga referenser.  

ESMA förväntar sig nu att berörda företag beaktar observationerna i rapporten när man upprättar årsredovisningar och andra finansiella rapporter i framtiden. ESMA förväntar sig också att tillsynsmyndigheterna i respektive land agerar på lämpligt sätt när väsentliga avsteg från APM-riktlinjerna identifieras.

Genomgången bygger på analyser av 2018 års årsredovisningar och bokslutskommunikéer avseende 123 företag, samt en genomgång av tillsynsmyndigheters erfarenheter från granskning av prospekt. Rapporten visar att de flesta APM som kommuniceras av företagen är kopplade till resultaträkningen, följt av APM kopplade till balansräkningen och kassaflödesanalysen.  Rapporten redogör för skillnader i användning av APM mellan branscher, sektorer och storlekar på företag, både vad gäller hur många APM som används och vilka som används. Undersökningen visar också på vilka de vanligaste justeringsposterna är i förhållande till de belopp som redovisas enligt IFRS.

Det var endast 16 företag som fullt ut efterlevde alla principer som framgår av riktlinjerna från ESMA angående samtliga presenterade APM. Övriga företag uppfyllde delvis kraven. Statistik presenteras i rapporten om hur ofta respektive princip i riktlinjerna efterlevs av företagen.

"Rapporten visar att det finns stort utrymme för förbättring när det gäller efterlevnad av ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vi rekommender företagen att ta del av slutsatserna och rekommendationerna i rapporten. Vi vill också lyfta fram att ett av Nämnden för svenskt redovisningstillsyn’s fokusområden för årsredovisningen 2019 är beskrivning av alternativa nyckeltal vid förekomsten av jämförelsestörande poster."

Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC Sverige

Läs hela rapporten här

ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal hittar du här

Läs även ESMA:s svar på frågor om hur riktlinjerna ska tillämpas i rapporten "Questions and answers: ESMA:s Guidlines on Alternative Performance Measuressamt i vår artikel "6 frågor och svar om ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal".

 Vill du veta mer om ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide