Upplysning om förändringar i finansieringsverksamhetens skulder bör ses över

2020-01-30

Bristande kvalitet i de upplysningar som lämnas avseende förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten har medfört att investerare framfört klagomål till IFRS Interpretations Committee (IFRS IC).  IFRS IC har nu publicerat en Agenda Decision där de identifierat vilka områden företag bör fokusera på i syfte att ta fram relevanta upplysningar till investerare. Alla företag bör ompröva sina befintliga upplysningar mot bakgrund av denna Agenda Decision för att avgöra om några ändringar krävs, menar IFRS IC.

Företag ska enligt IAS 7 Rapport över kassaflöden lämna upplysningar som gör det möjligt för investerare att bedöma förändringar i skulder som är hänförliga till finansieringsverksamheten. Här ingår både förändringar hänförliga till kassaflöden och förändringar som inte påverkar kassaflöden.

Upplysningarna ska utformas så att de uppfyller målet med upplysningskravet, alltså ge investerare relevant information utifrån behovet av att:

  • Kunna förstå ett företags kassaflöden och använda denna förståelse för att göra säkrare prognoser av företagets framtida kassaflöden
  • Få information om ett företags finansieringskällor och hur dessa används över tid
  • Förstå ett företags riskexponering relaterad till finansiering

Sammanslagning av väsentliga poster minskar förståelsen

IFRS IC fick en förfrågan från investerare kring upplysning om förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten. Investerare ifrågasätter huruvida upplysningskraven i IAS 7 är tillräckliga för att kunna kräva att företag tillhandahåller upplysningar som gör det möjligt för användare att utvärdera förändringar i finansieringsverksamhetens skulder.

– IFRS IC genomförde en egen undersökning av ett antal årsredovisningar och av de 92 finansiella rapporter som undersöktes, inkluderade 82 rapporter en IAS 7 avstämning. IFRS IC konstaterade att de brister som investerarna framförde klagomål kring stämde. För varje finansiell rapport som innehöll en IAS 7 avstämning utvärderade IFRS IC om det var möjligt att koppla posterna i IAS 7-avstämningen till balansräkningen och kassaflödesanalysen på ett sätt som möjliggjorde en fullständig förståelse av hur ett företags skuldposition hade förändrats under året. Detta var möjligt i endast 41 av de 82 granskade årsredovisningarna, säger Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC Sverige.

IFRS IC noterade att företag tillämpar bedömningar då de avgör i vilken utsträckning de ska dela upp och förklara förändringar i finansieringsverksamhetens skulder i syfte att uppfylla målet med upplysningskravet. Vidare betonar IFRS IC att företag, i enlighet med kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, inte ska minska förståelsen för de finansiella rapporter genom att slå samman väsentliga poster som har olika karaktär eller genom att inte lämna ytterligare förklaringar som är relevanta för att förstå poster i de finansiella rapporterna.

Följaktligen ska företag presentera alla väsentliga poster separat i upplysningarna. Sådana poster inkluderar väsentliga klasser av skulder (eller tillgångar) som härrör från finansieringsverksamheten och väsentliga avstämningsposter (det vill säga de som påverkat kassaflödet respektive de förändringar som är icke-kassaflödespåverkande).

IFRS IC klargör fokusområdena i upplysningarna

IFRS IC fastslår att nuvarande krav i IFRS (det vill säga kraven i IAS 7 tillsammans med kraven i IAS 1) är tillräckligt väl utformade för att uppnå syftet med upplysningarna, det vill säga, göra det möjligt för investerare att förstå och utvärdera förändringar i skulder som hänför sig till finansieringsverksamheten.

I sitt Agenda Decision framhåller IFRS IC också att företag uppfyller upplysningskraven i IAS 7 genom att upprätta en avstämning i tabellformat som visar följande information:

  • En avstämning av förändringar i skulder som är hänförliga till finansieringsverksamheten. Om ett företag väljer att också definiera och stämma av ett annat "nettoskuld" -mått, så ersätter inte denna upplysning kravet att visa förändring i finansieringsverksamhetens skulder.
  • Separat upplysning om förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten från upplysning om förändringar i andra tillgångar eller skulder.
  • Upplysningar som gör det möjligt för användare att koppla de poster som ingår i avstämningen till den ingående och utgående balans som redovisas i balansräkningen.
  • Lämplig uppdelning av ingående delposter, till exempel genom att presentera väsentliga avstämningsposter separat och genom att inte slå samman poster av olika karaktär.
  • Ytterligare upplysningar som bedöms som nödvändigt för att förklara de delposter som ingår i avstämningen.

– Sammanfattningsvis bör alla företag ompröva sina befintliga upplysningar mot bakgrund av IFRS IC:s kommentarer och avgöra om några ändringar krävs. Eventuella förändringar i upplysningarna ska tillämpas retroaktivt och jämförande information ska ändras, förklarar Claes Janzon.

För information om IFRS IC:s arbetsprocess kring och publicering av Agenda Decisions, läs vår artikel "Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa".

För information och en sammanställning över IFRS IC:s publicerade Agenda Decisions sorterade per IFRS-standard, se "Supporting materials for IFRS Standards".

Läs även våra övriga artiklar om IFRS IC:s Agenda Decisions:

"Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar – fungerar det?"

"Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar"

"Hur fastställer du den verkställbara perioden för ett leasingavtal?”

 Vill du veta mer om de frågor som diskuterats av IFRS IC? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide