Ändring i IAS 19 kan påverka pensionskostnaden

2018-03-29

kvinna i kofta på kontor

Efter den 1 januari 2019 ska företag med förmånsbestämda pensionsplaner, enligt IAS 19, reflektera effekten av vissa ändringar i pensionsplanen i resultaträkningen i den period som återstår för räkenskapsåret efter förändringen. Här redogör vi för vad ändringen innebär. 

Vad är en planändring, reducering eller reglering?

Ett företag kan under särskilda omständigheter omförhandla planer för ersättning efter avslutad anställning. En omförhandling kan till exempel innebära att förmånsnivåerna eller intjänandet av förmånen förändras vilket påverkar arbetsgivarens åtagande gentemot anställda och före detta anställda. På samma sätt kan en arbetsgivare minska sitt åtagande genom strukturprogram med utgångspunkt att reducera personal samt reglera delar av åtagandet genom att byta tryggandeform för förmånen.

Hur ska resultat från planändringar, reduceringar och regleringar presenteras i resultaträkningen efter ändring i IAS 19?

Tjänstgöringskostnad, så kallad service cost och räntekostnad/ränteintäkt beräknas normalt med användning av aktuariella antaganden som fastställs vid början av året. I samband med en planändring, reducering eller reglering ska åtagandet omvärderas med per tidpunkten och för åtagandet relevanta aktuariella antaganden. I samband med denna värdering ska även en uppdaterad budget för återstående period under innevarande räkenskapsår tas fram, vilken reflekterar förändringen och de per tidpunkten och för åtagandet relevanta aktuariella antagandena.

Detta innebär att tjänstgöringskostnad och räntekostnad/ränteintäkt för återstoden av året beräknas baserat på den nettoskuld som föreligger efter genomförd förändring av planen och baserat på den diskonteringsränta som föreligger vid ändringstidpunkten och de övriga förutsättningar som gäller efter ändringen. Detta påverkar således det belopp som redovisas i resultaträkningen som en pensionskostnad.

Hur presenterar företag planändringar, reduceringar och regleringar i resultaträkningen i dag?

Beroende på val av leverantör kan det mycket väl vara så att pensionskostnaden för återstående period under innevarande år reflekterar effekten av en planändring, reducering eller reglering. I sådana fall får förändringen i IAS 19 ingen påverkan på företagets rapportering. För företag vars aktuarie inte rapporterar i enlighet med det nya synsättet i IAS 19 innebär ändringen i IAS 19 att den redovisade pensionskostnaden blir en annan.

När träder förändringen i kraft och hur hanteras jämförelsetalen?

Ändringen i IAS 19 ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 och senare. Ändringarna ska tillämpas framåtriktat på planändringar, reduceringar och regleringar som inträffar efter ingången av det år som inleds den 1 januari 2019 eller senare. Jämförelsetal ska inte räknas om.

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide