Nu förtydligas redovisningen av långsiktiga innehav i intresseföretag och joint ventures

2018-12-04

man och kvinna tittar på dator

IASB (International Accounting Standards Board) har infört ett förtydligande i IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures. Förtydligandet gäller hur långsiktiga innehav i intresseföretag eller joint ventures, som i allt väsentligt utgör del av ägarföretagets innehav i företaget, ska redovisas. Här klargör vi hur redovisning av dessa ska ske och från och med när ändringen ska tillämpas.

 

Långsiktiga innehav

Som exempel kan anges att en post, för vilken ingen reglering är planerad eller där en reglering troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, i praktiken är en ökning av företagets innehav (det vill säga en nettoinvestering) i detta intresseföretag eller joint venture. En sådan post kan bland annat innefatta långfristiga fordringar. I förtydligandet anges att långsiktiga innehav, såsom exempelvis en långfristig fordran, ska redovisas enligt IFRS 9 Finansiella instrument innan reglerna i IAS 28 tillämpas. Nettoinvesteringen, som även omfattar eventuella långsiktiga innehav, redovisas enligt IAS 28. IASB har publicerat ett exempel som illustrerar hur nedskrivning av långsiktiga innehav enligt IFRS 9 förhåller sig till reglerna om förlustallokering enligt kapitalandelsmetoden i IAS 28. Nedan återges delar av detta exempel. I IASB:s exempel illustreras även redovisningen av innehav som redovisas till verkligt värde samt redovisning när intresseföretaget går med vinst efter förlustår. Se det fullständiga exemplet från IASB nedan.

  Långfristig fordran Intresseföretagsandel (40%)
Initial investering 210 200
År 1 200 20 (resultat 50 x 40%)
År 2 160 -90 (-200 x 40%)
År 3 100 -200 (-500 x 40%)


Initial investering

Debet Intresseföretagarandel 200
Debet Långfristig fordran 210
Kredit Likvida medel 410


År 1

År 1 redovisas en vinst i intresseföretaget, koncernens andel uppgår till 20, samtidigt som en ökning av förlustreserven avseende det långfristiga lånet redovisas om 10.

Debet intresseföretagsandel (BR)    20
Kredit resultatandel (RR)   20
Debet nedskrivning finansiell fordran (RR)      10
Kredit långfristig fordran (BR)     10


År 2

År 2 redovisas en förlust i intresseföretaget, koncernens andel uppgår till 80, samtidigt som en ökning av förlustreserven avseende det långfristiga lånet redovisas om 40.

Debet nedskrivning finansiell fordran (RR)   40
Kredit långfristig fordran (BR)   40
Debet resultatandel (RR)    80
Kredit Intresseföretag (BR)   80


År 3

År 3 tillämpar koncernen först reglerna i IFRS 9, i enlighet med den nya punkten 14A i IAS 28, avseende den långfristiga fordringen, för att därefter tillämpa punkt 38 i IAS 28. Detta innebär att företaget först redovisar en ökning av förlustreserven om 60 (nedskrivning av den långfristiga fordringen). Därefter ska förlusten om 200 i intresseföretaget redovisas. Eftersom det enbart finns 140 i redovisat värde för intresseföretagsandelen kvar i balansräkningen så redovisas 140 mot intresseföretagsandel som då går ner till ett redovisat värde om noll, därefter redovisas resterande del av förlusten om 60 mot den långfristiga fordran.

Debet nedskrivning finansiell fordran (RR)   60
Kredit långfristig fordran (BR)       60
Debet resultatandel (RR)    200
Kredit intresseföretag (BR)    140
Kredit långfristig fordran (BR)    60


Tillämpning

Under förutsättning att EU godkänner ändringen ska ändringen tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare. Tillämpning ska ske retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide