IFRS 15 - hur tillämpar företag det nya upplysningskravet i Q1 2018?

2018-06-22

kvinnor och män, leende, samlade runt dator på kontor

I januari 2018 trädde IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder i kraft. Här följer en granskning av hur företagen tillämpat det nya upplysningskravet i Q1-rapporten för 2018. 

Vad innebär det nya upplysningskravet?

Den första delårsrapporten för 2018 har publicerats och i och med ikraftträdandet av IFRS 15 den 1 januari 2018 gäller ett nytt upplysningskrav för redovisning av intäkter, se artikel "Nytt viktigt upplysningskrav från IFRS 15 gäller redan i Q1". I korthet innebär det nya upplysningskravet att företag ska dela upp intäkter från avtal med kunder i olika kategorier som beskriver hur karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet beträffande intäkter och kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer (IAS 34 p16A (l)).

För att få en överblick av hur företag har valt att redovisa intäkter i kategorier för att uppfylla det nya upplysningskravet har vi granskat Q1-rapporter som företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap har publicerat. Granskningen har inriktats på de tabeller som företagen redovisar gällande intäkter.

Vilka är de vanligaste kategorierna?

I IFRS 15 anges ett flertal exempel på kategorier som företag kan dela upp intäkter i, men vilka kategorier och i vilken utsträckning uppdelningen bör göras beror på fakta och omständigheter hos varje enskilt företag. När företag väljer hur intäkter ska brytas ner (kategorival) ska företaget ta hänsyn till hur information om företagets intäkter presenteras i andra syften. Exempel på detta är hur information presenteras utanför de finansiella rapporterna, det vill säga i exempelvis förvaltningsberättelsen, framvagnen i årsredovisningen, pressreleaser eller i investerarpresentationer. Vidare kan information som används för intern uppföljning av högste verkställande beslutsfattaren för utvärdering av de ekonomiska resultaten hos rörelsesegment samt övrig information som används av företaget eller användare av de finansiella rapporterna för bedömning av företagets resultat eller resursfördelning, tjäna som vägledning.

I vår granskning noterades att produktlinje/typ av vara eller tjänst samt geografisk region är de absolut vanligaste kategorierna för företag att upplysa om. Värt att notera är att dessa kategorier även kan utgöra företaget:s rörelsesegment. Av IFRS 15 förslag på lämpliga kategorier finns redovisning av intäkt över tid eller vid en given tidpunkt. Denna undersökning påvisar att 15 procent av bolagen har valt att använda sig av denna dimension som en kategori. Valet av kategorier som företag väljer att bryta ner intäkter på påverkas av vilka rörelsesegment företaget har.

Sambandet med segmentsredovisningen

Förutom att bryta ner intäkterna i olika kategorier ska företaget även lämna tillräckliga upplysningar för att användare ska kunna förstå sambandet mellan informationen om uppdelade intäkter i kategorier och den intäktsinformation som lämnas för vart och ett av företagets segment. Detta innebär att en koppling ska ske mellan den information som lämnas enligt IFRS 15 intäktskategorier och segmentsintäkterna. Det är således inte tillräckligt att koppla de nya upplysningarna till koncernens totala intäkter.

Vid genomgång av delårsrapporterna noterades att drygt hälften av alla företag redovisar hur nedbrytningen förhåller sig till segmenten. Resterande företag bryter ner intäkterna på koncernnivå eller redovisar förhållandet mellan kategori och segment för endast vissa av intäktskategorierna.

Har intäktsredovisningen ändrats jämfört med bokslutskommunikén?

En annan intressant frågeställning är huruvida företagen brutit ner intäkterna i ytterligare dimensioner i Q1-rapporten för 2018 jämfört med bokslutskommunikén för 2017. PwC:s granskning visar att drygt hälften av företagen har ändrat hur de presenterar intäkterna, det vill säga endast i dessa fall har ytterligare intäktsinformation tillkommit.

Exempel på notutformning i Q1-rapporten för 2018

Nedan redovisas ett antal exempel på hur företag har delat upp intäkter i olika kategorier i Q1-rapporten för 2018. De noter som redovisas nedan är inte fullständiga utan har beskurits för att illustrera de specifika kategorierna.

"Typ av vara eller tjänst (produktlinje) – Atlas Copco"

tabell - intäkter per affärsområde

Geografisk region (exempelvis land eller region) – Attendo

tabell - nettoiomsättning fördelat per land

Marknad eller typ av kund (exempelvis statliga och icke statliga kunder) - Peab

tabeoo - not 2 - uppdelning av intäkter

Avtalets löptid (exempelvis kort- och långfristiga avtal) - SAAB

tabell -not 4 - försaljningsintäkternas fördelning

Tidpunkt för överföring av varor eller tjänster (exempelvis intäkter från varor eller tjänster som överförs till kund vid en tidpunkt och intäkter från varor eller tjänster som överförs över tid) – NIBE Industrier

tabell - tidpunkt för redovisning av omsättning

Försäljningskanaler (exempelvis direktförsäljning eller via mellanhänder) – Axfood

tabell - butiksomsättning egenägd och Hemköp franchise

Granskningens huvudbudskap

Den första frågan man ställer sig är - blev det bättre och mer transparent? Jenny Rahmn och Ulrika Anjou har jobbat med granskningen. De konstaterar att drygt hälften av företagen har ändrat sin information om intäkter sedan bokslutskommunikén för 2017, det vill säga innan upplysningskravet i IFRS 15 trädde i kraft.

– Om detta beror på att företagen hade tillräcklig och utförlig information om intäkternas fördelning i sina rapporter redan innan eller om de väljer att inte komplettera med ytterligare upplysningar låter vi vara osagt, säger Ulrika Anjou.

Vidare är  det nya upplysningskravet aningen liberalt och ”luddigt i kanterna” då det inte föreskriver någon exakt information eller uppställningsform som ska lämnas. Det är således upp till varje företag att se till att de uppfyller upplysningskraven utifrån sina egna förutsättningar.

Upplysningskravet ska nu återges med färska kvartalssiffror i delårsrapporterna för Q2, Q3 och Q4 2018 och sedan även i årsredovisningen för 2018. Formatet och utformningen ska vara satt i och med vad som kommunicerades i Q1 2018. Det kan dock finnas viss anledning att tro att det kan behövas putsas lite på uppställningsformer eller bristen på sådana i viss utsträckning.

– Detta behöver inte vara negativt, tvärtom. 2018 är vårt första år med IFRS 15 och vi ska nog alla vara ödmjuka nog att säga att vi lär oss allt efter resans gång.

Kontakta oss

Jenny Rahmn

Jenny Rahmn

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 45

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide