IFRS 16 - så här informerar du om övergången

2018-08-31

loading-player

Playback of this video is not currently available

Så lämnar du information om övergången - ta del av filmen "PwC's How to apply IFRS 16"(cirka 5 min på engelska).

Delårsrapporten för första kvartalet 2019 är den första delårsrapporten som upprättas efter att IFRS 16 Leasing har trätt i kraft. Här redogör vi för vilken information som ska lämnas om övergången till den nya standarden redan i delårsrapporterna under 2018 och årsredovisningen för 2018.

Upplysningar i bokslutskommunikén för 2018 (Q4 2018)

Enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ska företag lämna upplysningar om utgivna men ännu ej tillämpade standarder. Upplysningarna baseras på kvalitativ och/eller kvantitativ känd information eller information som rimligen kan uppskattas. Vid tidpunkten för avlämnandet av bokslutskommunikén för 2018 torde de finansiella effekterna av övergången till IFRS 16 vara kända och ska därmed upplysas om.

Följande gäller:

  • För ett företag som tillämpar IFRS 16 retroaktivt bör information lämnas om övergångseffekterna i sammandrag, det vill säga effekterna på balansräkningarna per 2018-01-01 respektive per 2018-12-31 samt effekterna på resultaträkningen för 2018.

  • För ett företag som tillämpar den förenklade övergångsmetoden lämnas information om effekterna på balansräkningen per 2019-01-01 samt eventuell påverkan på eget kapital vid övergången.

Upplysningarnas omfattning och utformning beror förstås på hur väsentliga effekterna är för företaget.

Läs mer om alternativa övergångsmetoder till IFRS 16 här:
https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/ifrs-16-metod.html

Upplysningar i årsredovisningen för 2018

Företag ska i årsredovisningen för 2018 upplysa om vilken övergångsmetod och vilka undantag som tillämpats avseende IFRS 16. Dessutom ska upplysning lämnas om de finansiella effekterna vid övergången till IFRS 16 på balans- och resultaträkning.

Företag som tillämpar standarden retroaktivt upplyser om följande:

  • Balansräkning per 2018-01-01 (det vill säga utgående balans per 2017-12-31 + omräkning = ny ingående balans per 2018-01-01),

  • Resultaträkning för 2018 omräknad,

  • Balansräkning per 2018-12-31  (det vill säga utgående balans per 2018-12-31 + omräkning = ny ingående balans per 2019-01-01)

Företag som tillämpar den förenklade övergångsmetoden upplyser om följande:

  • Balansräkning per 2019-01-01 (det vill säga utgående balans per 2018-12-31 + omräkning = ny ingående balans per 2019-01-01)

Omfattningen av ovanstående information om övergången till IFRS 16 påverkas av hur väsentliga effekter ett företag har.

Det är även lämpligt att visa effekterna på nyckeltal som används av företaget exempelvis rörelseresultat, EBITDA och nettoskuldsättning. Om effekterna av övergången är väsentliga bör företag även överväga att lämna en förklaring till skillnaden mellan operationella leasingåtagande som föreligger per 2018-12-31 enligt IAS 17 Leasingavtal och den leasingskuld som uppkommer per 2019-01-01 enligt IFRS 16 (se vidare nedan).

"Genom att lämna denna upplysning ges analytikerna god möjlighet att jämföra mot de antaganden de gjort avseende leasing i sina analyser."

Claes Janzon, redovisningsspecialist på PwC

Upplysningar i delårsrapporten för det första kvartalet 2019 (Q1 2019)

Företag ska i Q1 rapporten för 2019 upplysa om vilken övergångsmetod och vilka undantag som tillämpats avseende IFRS 16. Oavsett vilken övergångsmetod som tillämpas, retroaktiv eller förenklad, ska de nya redovisningsprinciperna beskrivas i den första delårsrapporten som IFRS 16 tillämpas i.

Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i årsredovisningen för 2018 och i Q1 rapporten för 2019 hänvisa till detta avsnitt. Vidare ska upplysning lämnas om de finansiella effekterna på balans- och resultaträkningar vid övergången till IFRS 16, se vidare ovan under rubriken "Upplysningar i årsredovisning för 2018".

Ett företag som går över till IFRS 16 enligt den förenklade övergångsmetoden bör överväga följande två upplysningar:

  1. lämna information om övergångseffekten på balansräkningen och

  2. presentera en förklaring till skillnaden mellan de operationella leasingåtaganden som redovisats enligt IAS 17 precis före första tillämpningsdagen (det vill säga per 2018-12-31) och leasingskulder som redovisas enligt IFRS 16 vid första tillämpningsdagen (det vill säga per 2019-01-01)1.

Det finns inget explicit krav i IAS 34 Delårsrapportering avseende dessa upplysningar, men för att en läsare ska kunna förstå övergången till IFRS 16 är det bra att de presenteras. Det är också mer relevant att lämna upplysningarna i Q1 rapporten för 2019 än att vänta till årsredovisningen för 2019. Förklaringen enligt punkt 2 ovan kan ta formen av en avstämning enligt exempel nedan. Det är dock inte reglerat hur denna förklaring ska utformas. Vid upprättande av noten för operationell leasing i årsredovisningen för 2018 är det således en god idé att samtidigt göra en avstämning mot den leasingskuld som redovisas vid övergången till IFRS 16 per 2019-01-01.

Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018 Xxxx
Diskontering med koncernens marginella låneränta xx,x % Xxxx
Tillkommer: skulder för finansiella leasingavtal per den 31 december 2018 Xxxx
(Avgår): korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt    (xxx)
(Avgår): leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde
som kostnadsförs linjärt
 (xxx)
(Avgår): avtal som omklassificerats till serviceavtal  (xxx)
Tillkommer/(avgår): justeringar på grund av annan hantering av optioner att förlänga respektive säga upp avtal     xx
Tillkommer/(avgår): justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga till variabla avgifter     xx   
Leasingskuld redovisad per den 1 januari 2019  Xxxx

Upplysning ska även lämnas om den vägda genomsnittliga marginella låneränta som användes vid första tillämpningsdagen (det vill säga per 2019-01-01).


1IFRS 16 p. C12b

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Cecilia Nicander

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide