Hur kommer man igång med IFRS 16?

2018-06-01

kvinnor på kafé med planeringskalender

Det är cirka ett halvår kvar till den 1 januari 2019 då IFRS 16 ska börja tillämpas. Många bolag och koncerner är i full fart med att implementera och förbereda för den nya leasingstandarden som innebär att leasetagare ska redovisa en tillgång och skuld för i princip alla leasingavtal. För de bolag som ännu inte påbörjat arbetet med IFRS 16 så är det hög tid att komma igång. Men hur börjar man? 

Oavsett hur många leasingavtal som man har så behövs det en tydlig projekt- och tidsplan. För att kunna ta fram en realistisk projektplan behövs viss information om exempelvis antalet leasingavtal, var finns avtalen, vad är det för typ av tillgångar som leasas etc. Beroende på hur organisationen är uppbyggd så kan denna information vara olika tillgänglig.

I en koncern med dotterbolag i flera länder är det inte alltid all information finns tillgänglig hos moderbolaget (eller den del av koncernen som är ansvarig att genomföra arbetet med IFRS 16). För att få en överblick över leasingavtalen kan en möjlig ansats vara att inventera avtalen i organisationen (till exempel med stöd av frågelistor). På detta sätt kan projektgruppen för IFRS 16 skapa sig en bild av antal avtal, komplexitet och var väsentliga avtal finns i bolaget/koncernen.

Med tanke på den korta tid som återstår samt att det i en del fall kan handla om en större mängd avtal så är det viktigt att göra väsentlighetsbedömningar. Det finns redan undantag i standarden kopplat till korta leasingavtal (12 månader) och leasade tillgångar av lågt värde (5 000 USD). Det kan dock behöva göras ytterligare övergripande väsentlighetsbedömningar i enlighet med de generella skrivningar som finns i IAS 1. Det kommer också att behövas utrymme för analys och bedömningar exempelvis kring utnyttjande av förlängningsoptioner då det ofta kräver en del av övrig verksamhets kunskap och erfarenhet. Här kan man tänka sig att det kanske är lämpligt att gruppera olika tillgångar, exempelvis lönsamma flagship-butiker, nyöppnade butiker, butiker som går med förlust etc.

I den projektplan som arbetas fram  är det viktigt att komma ihåg att planera in aktiviteter som inte endast har att göra med redovisningstekniska frågeställningar. Områden att beakta kan vara:

  • Vilken övergångsmetod ska tillämpas? Inför valet vill många koncerner analysera effekterna för att få en uppfattning om vilken effekt de olika metoderna får på väsentliga nyckeltal efter övergången. Frågan nu är om det alls finns utrymme för att till exempel tillämpa den retroaktiva metoden som ofta kräver mera arbete än den modifierade retroaktiva metoden.
  • Behövs ett system? När behöver man ha valt ett system och när ska det implementeras? Tänk dock på att inte dra ut på valet för länge då det kan vara tidskrävande att läsa in alla avtal i systemet. Det är även hektiska tider för systemleverantörerna av IFRS 16 lösningar nu vilket gör att vissa leverantörer också har begränsade resurser för implementation.
  • Vem ska ta beslut i alla frågeställningar och hur ser processen för detta ut?
  • Hur ska data från alla separata leasingavtal samlas in? Och när behöver datainsamling vara klar?
  • Behövs det utbildning om IFRS 16 inom organisationen (alla inblandade behöver förstå vad de kan bidra med och hur deras kunskap är viktig i projektet, exempelvis treasury kanske bistår med att ta fram diskonteringsräntor, fastighetsansvariga/controllers kanske bidrar till bedömningar kring förlängningsoptioner etc)?
  • Hur kommunicerar vi löpande till marknaden och våra investerare hur vi kommer att påverkas?
  • Finns det ersättningsmodeller eller andra låneavtal som behöver omarbetas/omförhandlas pga förändringar i nyckeltal?
  • Vilka upplysningskrav finns?
  • Hur ska vi arbeta med leasing löpande (efter övergången)? Behövs det nya principer och riktlinjer?

Självklart finns det ingen modell av projektplan som passar alla utan detaljerna i den sådan beror bland annat på hur väsentligt bolaget/koncernen väntas påverkas och även vilka resurser som finns tillgängliga. Med tanke på den tid som återstår innan IFRS ska börja tillämpas så är det hög tid att komma igång om man inte redan gjort det.

Kontakta oss

Anna Lööw

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 82

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide