Kommunicera effekterna av IFRS 16 till dina intressenter!

2018-06-21

man sitter vid skrivbord med laptop

Många företag har påbörjat arbetet med att beräkna den nya leasingskuld och nyttjanderätt som ska redovisas i balansräkningen enligt IFRS 16 Leasingavtal. Standarden kommer att påverka den finansiella informationen på fler områden. Läs om dessa här samt vilka effekter de får på såväl den externa rapporteringen som den interna styrningen.

Redovisning av kostnaden i resultaträkningen

Vid övergång till redovisning enligt IFRS 16 kommer, utöver ovan nämnda effekt på balansräkningen, även resultaträkningen att påverkas. Påverkan på resultaträkningen avser såväl var i resultaträkningen som kostnaden redovisas som vid vilken tidpunkt den redovisas. Kostnaden som enligt den nuvarande standarden IAS 17 Leasingavtal redovisas i rörelseresultatet ska enligt IFRS 16 delas upp genom att avskrivningar redovisas i rörelseresultatet och ränta i finansnettot.

Tidpunkten för kostnadsföring

Vidare kommer tidpunkten för kostnadsföring att ändras, enligt nuvarande redovisning av operationella leasingavtal sprids kostnaden linjärt över tiden. Enligt IFRS 16 kommer avskrivning av nyttjanderätten normalt ske linjärt medan den andel av betalningen som avser ränta är högre inledningsvis och sjunker över tiden vilket kommer medföra en framtung redovisning av kostnaden. När leasingkontraktet är slut har totalt samma kostnad redovisats i resultaträkningen enligt IFRS 16 som enligt nuvarande leasingstandard, men mönstret för kostnadsföring har ändrats.

Klassificering av kassaflöden

Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer att förändras då amorteringen av skulden kommer att presenteras i finansieringsverksamheten. Räntan kan antingen redovisas i finansieringsverksamheten eller i den löpande verksamheten beroende på hur företaget har valt att presentera räntekostnader i kassaflödesanalysen. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande och kommer därmed inte få någon påverkan på kassaflödesanalysen.

Påverkan på finansiella nyckeltal

Flera frekvent använda nyckeltal såsom nettoskuld, EBIT (Earnings before interest & tax), EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), kassaflöde från den löpande verksamheten och så vidare, kommer att påverkas trots att det inte skett någon ändring i vare sig kassaflöde eller verksamhet. Det kommer att uppstå ett behov av att förklara effekterna på nyckeltal och hur dessa förhåller sig till jämförelseperioder, särskilt när den modifierade övergångsmetoden tillämpas eftersom den innebär att jämförelseåret inte räknas om.

Kommunicera effekterna på den finansiella informationen

Den nya leasingstandarden kommer att påverka den finansiella informationen som intressenter använder. Den ändrade redovisningen kan, förutom att den naturligtvis påverkar den externa rapporteringen, även ge implikationer på budgetarbete, beslut avseende budget för investeringar, ersättningsmodeller till anställda, bank covenanter mm. I företagens IFRS 16-projekt bör dessa aspekter analyseras och inkluderas som en del av projektplanen för att kunna kommunicera effekterna av den nya leasingstandarden till såväl externa som interna intressenter.
 

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide