IFRS 16 Leasing - koppling till andra standarder

2019-07-02

man pekar pa avtal med penna

Den mest uppenbara effekten av IFRS 16 är att leasetagare ska redovisa en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen för så gott som samtliga leasingåtaganden.

Tillämpningen av IFRS 16 påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera. Denna utgåva av  "In depth" tar upp frågor relaterade till följande standarder:

  • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar,
  • IAS 36 Nedskrivningar,
  • IFRS 3 Rörelseförvärv,
  • IFRS 9 Finansiella instrument,
  • IAS 12 Inkomstskatter,
  • IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.
  • IFRS 8 Rörelsesegment och
  • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

Kontakta oss

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Anna Lööw

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 82

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide