IFRS 16 Leasing - koppling till andra standarder

2019-07-02

man pekar pa avtal med penna

Den mest uppenbara effekten av IFRS 16 är att leasetagare ska redovisa en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen för så gott som samtliga leasingåtaganden.

Tillämpningen av IFRS 16 påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera. Denna utgåva av  "In depth" tar upp frågor relaterade till följande standarder:

  • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar,
  • IAS 36 Nedskrivningar,
  • IFRS 3 Rörelseförvärv,
  • IFRS 9 Finansiella instrument,
  • IAS 12 Inkomstskatter,
  • IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.
  • IFRS 8 Rörelsesegment och
  • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

Kontakta oss

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Anna Lööw

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 82

Följ oss i sociala medier