Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Fler förvärv bli tillgångsförvärv med ändringar i IFRS 3

kvinnohänder skriver på tangentbord på laptop

Den 22 oktober 2018 gav IASB ut ändringar avseende definitionen av ett rörelseförvärv i IFRS 3. Klassificeringen av ett förvärv som antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv ger upphov till stora skillnader i redovisningen. De ändringar som införs i IFRS 3 förväntas medföra att fler förvärv kommer att redovisas som tillgångsförvärv jämfört med nuvarande vägledning. Här redogör vi för de huvudsakliga förändringarna.

Redovisningen av rörelseförvärv skiljer sig jämfört med redovisningen av tillgångsförvärv på flera områden. Detta gäller inte minst då goodwill inte redovisas i ett tillgångsförvärv, men även vad gäller redovisning och värdering av tilläggsköpeskillingar, förvärvsutgifter och uppskjuten skatt. Klassificeringen som rörelseförvärv respektive tillgångsförvärv är därmed central vid upprättande av finansiella rapporter enligt IFRS.

Huvudsakliga ändringar i IFRS 3

"Concentration test"

En nyhet är att ett företag kan välja att utföra ett "concentration test" som, om det visar på att förvärvet är ett tillgångsförvärv, innebär att ingen ytterligare bedömning krävs. Testet ger dock aldrig svar på frågan om huruvida ett förvärv är ett rörelseförvärv utan kan endast visa på om det är ett tillgångsförvärv. Detta frivilliga test innebär att om väsentligen hela ("substantially all") det verkliga värdet av bruttotillgångarna som förvärvas kan hänföras till en tillgång eller en grupp av liknande tillgångar utgör förvärvet ett tillgångsförvärv. Om testet genomförs och det inte går att visa på att det är ett tillgångsförvärv måste vidare bedömning göras för att avgöra huruvida förvärvet är ett rörelseförvärv eller ej.

Ett ramverk för utvärdering

Kriterier för att ett förvärv ska utgöra ett rörelseförvärv är att det ska finnas ekonomiska resurser (input) och en substantiell process som tillsammans väsentligen bidrar till en förmåga att resultera i avkastning (output). Den nya vägledningen ger ett ramverk för att utvärdera när ekonomiska resurser och en substantiell process finns. Ett förvärv som innehåller avkastning, en avgörande process för att skapa avkastningen och arbetskraft som är utbildad i att hantera processen utgör en rörelse. Saknas arbetskraft i förvärvet kan det ändå vara så att processen som förvärvats är så pass unik eller ovanlig eller kostsam att ersätta för att kunna skapa avkastning att förvärvet ändå utgör en rörelse.

Resurser som skapar avkastning

För att ett förvärv utan avkastning ska utgöra ett rörelseförvärv krävs enligt den nya vägledningen att det finns en organiserad arbetsstyrka och att de förvärvade ekonomiska resurserna innehåller tillgångar som arbetskraften kan utveckla eller förändra för att skapa avkastning. Sådana tillgångar kan innefatta immaterialrätter som kan användas för att utveckla en vara , tjänst eller andra resurser eller tillgång till resurser som kan skapa avkastning. Exempel på tillgångar kan vara teknologi, pågående forskning- och utvecklingsprojekt, fastigheter och mineraltillgångar.

Definitionen av avkastning blir snävare då endast produktion i form av varor och tjänster som tillhandahålls till kunder, avkastning från investeringsverksamhet och övriga intäkter från företagets ordinarie verksamhet ska beaktas, däremot exkluderas fördelar i form av lägre kostnader och andra ekonomiska fördelar.

Förväntade effekter av ändringen och ikraftträdande

Förändringarna i IFRS 3 kommer sannolikt att resultera i att fler förvärv ska redovisas som tillgångsförvärv, framförallt inom olja och gas-, läkemedels- och fastighetsbranscherna.

Ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. Ändringen är dock ännu ej antagen av EU.
 

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide