Ny redovisning för omförhandlade finansiella skulder

2018-01-31

Ett företag som har lån där lånevillkoren har omförhandlats under lånetiden kommer i många fall behöva redovisa högre räntekostnader vid övergång till IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden har nya krav på hur kassaflöden vid omförhandlingar av lån ska redovisas. Detta innebär att företag som vid övergången till IFRS 9 per den 1 januari 2018 har lån som omförhandlats kommer att behöva räkna om startvärdena för dessa lån. 

I dag har en stor majoritet av företagen hanterat förändringar av lånevillkor annorlunda än vad som är möjligt enligt IFRS 9. Företag som har omförhandlat en finansiell skuld har ofta avtalat med banken att betala ränteskillnadsersättningen över den nya kvarstående löptiden på skulden och justerat effektivräntan (se illustrerat i exempel nedan). Enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering var detta ett vanligt och accepterat tillvägagångssätt.

Enligt IFRS 9 kommer omförhandling av finansiella skulder behöva hanteras annorlunda. Alla förändringar i kassaflöden på skulden till följd av en omförhandling av villkoren ska justera det redovisade värdet på skulden och redovisas i resultaträkningen.

Om arbetet med att identifiera omförhandlade finansiella skulder i balansräkningen per den 1 januari 2018 ännu inte påbörjats är det hög tid att göra detta nu. Eventuella omförhandlade finansiella skulder behöver räknas om baserat på de nya kraven och redovisas som om IFRS 9 alltid hade tillämpats.

Nedanstående exempel illustrerar hur det redovisade värdet på ett omförhandlat lån förändras av övergången till IFRS 9.

Förutsättningar

  • Ett lån på 100 tecknas den 31 december 2014.
  • Lånet har en löptid på fem år och en effektivränta på 6%, vilken är samma som kupongräntan på lånet.
  • Efter två år, den 31 december 2016, omförhandlas lånet. Marknadsräntan vid denna tidpunkt är 4%.
  • Kupongräntan på lånet ändras till 4% och löptiden förlängs med två år. En ränteskillnadsersättning utgår vilket ger en ny effektiv ränta på 4,4%.

Redovisning enligt IAS 39

  • Redovisat värde på lånet vid tidpunkten för omförhandling  är 100 (ursprungliga framtida kassaflöden diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan på 6%).
  • Ränteskillnadsersättningen periodiseras i resultaträkningen som en del av den nya effektivräntan, vilken justeras till 4,4%.

Redovisning vid övergång till IFRS 9 per den 1 januari 2018

  • Redovisat värde på lånet vid tidpunkten för omförhandling är 92  (omförhandlade framtida kassaflöden diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan på 6%).  Dvs det redovisade värdet på lånet vid tidpunkten för omförhandlingen minskas med 8. Vidare justeras räntekostnaden för 2017, det vill säga en ökning med 1,1 (beräknat genom 5,5-4,4=1,1, där 5,5=92*6%). Hela effekten redovisas i eget kapital vid övergångstidpunkten, dvs eget kapital ökar netto med 8-1,1=6,9.

Redovisning enligt IFRS 9 under 2018

  • Räntekostnaden för 2018 uppgår till 5,6 (redovisat värde för lånet 93,1 gånger den ursprungliga effektiva räntan på 6%).

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide