Årliga förbättringar av IFRS-standarder

2018-03-27

manshänder skriver på laptop

IASB (International Accounting Standards Board) arbetar kontinuerligt med att förbättra och därigenom förändra sina standarder. Ändringar av standarder i förbättringscykeln 2014-2016 ska tillämpas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Ändringar av standarder i förbättringscykeln 2015-2017 ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare. Här redogör vi för vilka standarder som har ändrats och vad förbättringarna innebär. 

Nedan redogörs översiktligt för de ändringar som införts i olika standarder genom förbättringscyklerna 2014-2016 och 2015-2017 och när de träder i kraft.

Förbättringscykeln 2014-2016

Ändringarna i förbättringscykeln 2014-2016 avser IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas samt IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures och innebär i korthet följande:

  • Förtydligande i IFRS 12 att upplysningskraven i standarden är tillämpliga för andelar som klassificeras som företag som innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter med undantag av upplysning om finansiell information i sammandrag.
  • Vissa temporära undantag i IFRS 1 tas bort då de inte längre är aktuella.
  • Förtydligande att ett företag som har möjlighet att värdera intresseföretag och joint ventures till verkligt värde via resultatet ska göra detta val för varje enskilt innehav vid det första redovisningstillfället.

Ändringen i IFRS 12 ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare och ändringarna av IFRS 1 och IAS 28 för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Ändringarna är antagna av EU. Värt att notera är att i RFR 2, rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering om redovisningen i moderbolaget i en IFRS-koncern, görs inte några undantag från förändringarna. Med andra ord ska ändringarna tillämpas i både moderbolaget och i koncernredovisningen från samma tidpunkt.

Förbättringscykeln 2015-2017

Ändringarna i förbättringscykeln 2015-2017 omfattar mindre ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IAS 12 Inkomstskatter samt IAS 23 Låneutgifter och innebär i korthet följande:

  • Förtydligande i IFRS 3 att ett företag ska omvärdera ett tidigare innehav i en gemensam verksamhet när företaget får bestämmande inflytande över verksamheten.
  • Förtydligande i IFRS 11 att ett företag inte ska omvärdera ett tidigare innehav i en verksamhet när det får gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten.
  • Förtydligande i IAS 12 att ett företag ska redovisa skatt på lämnade utdelningar i resultaträkning, övrigt totalresultat och/eller eget kapital beroende på var transaktionerna som genererade vinsten redovisades.
  • Förtydligande i IAS 23 att ett företag redovisar lån, som tagits för att utveckla en tillgång, som generell upplåning efter att tillgången har färdigställts.

Ändringarna i förbättringscykeln 2015-2017 ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare, tidigare tillämpning är tillåten. Notera att dessa ändringar ännu inte är antagna av EU.

Bakgrund till IASB:s årliga förbättringsarbete

Förslag till mindre förändringar från IASB packas ihop för flera standarder och remitteras som förslag till så kallade ”annual improvements”. Enligt IASB handlar dessa ändringar om att ”either clarify the wording in an IFRS Standard or correct relatively minor oversights or conflicts between existing requirements of IFRS Standards”. De frågor som föranlett förändringarna brukar IASB ange som mindre brådskande men nödvändiga att diskutera. Efter en remissperiod, vanligen 90 dagar, och slutbehandling av IASB publiceras det slutliga årliga förbättringspaketet. Som med alla IFRS ska även dessa förändringar antas av EU (endorsement) innan förändringarna av standarderna träder i kraft. Förbättringarna som ingår i det paket som kallas för ”Annual improvements 2014-2016 cycle” (Förbättringscykeln 2014-2016, vilken publicerades 2016) har antagits av EU. Nästkommande paket av förändringar som är beslutat av IASB men ännu inte antaget av EU refereras till som ”Förbättringscykeln 2015-2017” (publicerades 2017).

Parallellt med det årliga förbättringsarbetet görs förändringar i enskilda standarder men där förändringarna betraktas som större. Sådana förändringar remitteras därför enskilt för varje förändring. Ett exempel på det är förändringen av IAS 7 Rapport över kassaflöden, där det tillkommit krav på en ny upplysning om att förklara förändringen i skulder vars kassaflöden redovisas i finansieringskategorin i kassaflödesanalysen. Detta nya upplysningskrav har vi kommenterat i artikeln "Ändring i IAS 7 ger nya upplysningskrav i ÅR 2017". Ett annat exempel är ändringarna i IAS 12 Inkomstskatter som förtydligar redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster. Båda dessa förändringar antogs av EU under 2017 och trädde i kraft i tid för att tillämpas i årsredovisningen för 2017.

Cecilia Nordenadler, redovisningsspecialist PwC och teknisk sekreterare i Expertpanelen till Rådet för finansiell rapportering

Mikael Scheja, Ek dr, redovisningsspecialist PwC och verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide