K2 - Så hanteras uppskrivning av fastighet som saknar taxeringsvärde

2020-01-30

Bokföringsnämnden (BFN) har nu svarat ja på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2 Årsredovisning i mindre företag.

Reglerna för uppskrivning är starkt präglade av försiktighetsprincipen. Enligt K2 får endast byggnader och mark skrivas upp, trots att Årsredovisningslagen (ÅRL) tillåter att alla anläggningstillgångar får skrivas upp om vissa kriterier är uppfyllda. Dessutom får byggnader och mark enbart skrivas upp till taxeringsvärdet enligt K2 10.40.

Fastigheten får skrivas upp till uppskattningsvärdet

BFN har fått en fråga om hur man går tillväga vid uppskrivning av byggnader som saknar taxeringsvärde. Det vill säga fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga såsom bad-, sport- och idrottsanläggningar, skolbyggnader, vårdbyggnader och liknande fastigheter.

BFN anser att en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp till högst det belopp som motsvarar särskilt uppskattningsvärde som har fastställts enligt lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet.

– För att få ett särskilt uppskattningsvärde så måste man ansöka om detta skriftligen hos Skatteverket och det är enbart fastighetsägaren som kan göra en sådan ansökan. Enligt BFN kan man, efter det att ett särskilt uppskattningsvärde erhållits, skriva upp det bokförda värdet på fastigheten till detta värde, som enligt BFN:s uttalande i detta fall likställs med ett taxeringsvärde, förklarar Lisa Sagström, Redovisningsspecialist, PwC Sverige.

Vill du veta mer om redovisning enligt K2? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Lisa Sagström

Lisa Sagström

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 80

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide