K3 och K2 - områden att beakta inför upprättandet av årsredovisningen 2019

2020-01-30

Inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har vi sammanställt vilka nyheter och övriga områden som gäller och som kan behöva beaktas om de är tillämpliga.

Nyheter K3, K2, ÅRL och BFN bokslutet 2019

För detta räkenskapsår har det bara gjorts mindre ändringar av Årsredovisningslagen (ÅRL). Bokföringsnämnden (BFN) har per den 6 december 2019 beslutat om en mindre ändring i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag. Se länk nedan under rubriken ”Artiklar publicerade under 2020” för beskrivning av denna ändring.

Det har det inte publicerats några nya allmänna råd från Bokföringsnämnden (BFN) under 2019 utöver en remiss avseende nytt allmänt råd om fusion. Se beskrivning av detta under rubriken "Artiklar publicerade under 2019 – september” nedan.

Sammanfattningsvis innebär ovan att det i princip inte finns några skillnader på redovisningsområdet för de aktiebolag som tillämpar den svenska normgivningen K2 och K3 jämfört med föregående år.

För företag som tillämpar K3, är det viktigt att komma ihåg att se över värderingen av uppskjutna skattefordringar och skulder, detta med anledning av de ändrade skattesatserna framöver. Se även länk till tidigare publicerad artikel om detta under 2018:

Sänkning av bolagsskatten är nu godkänd

Artiklar publicerade under 2019

September

Nytt allmänt råd om fusion på väg

I juni 2019 publicerade Bokföringsnämnden sin remiss om allmänna råd och tillhörande vägledning för redovisning av fusioner (remissen). I remissen föreslås att ändringarna träder i kraft avseende fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2020. Fusioner före detta datum räknas inte om.

November

Hur påverkas komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2?

BFN har nyligen publicerat ett brevsvar avseende frågan om hur komponentuppdelning och avskrivningar påverkas vid byte av redovisningsprincip från K3 till K2. Här redogör vi för huvudpunkterna i svaret samt illustrerar hanteringen av komponentuppdelningen med exempel.

December

Ränteavdragsbegränsningar – redovisningsmässiga frågor

De nya ränteavdragsreglerna ger upphov till en mängd redovisningsmässiga frågeställningar avseende leasing. Detta dokument sammanfattar vad respektive företag behöver beakta med hänsyn till ränteavdragsreglerna givet det redovisningsregelverk som företaget tillämpar i dag. Exempel på frågeställningar avser klassificering av leasingavtal, vald diskonteringsränta med mera.

Årsredovisningsexempel enligt K2 och K3 för 2019

Exempel på års- och koncernredovisning 2019 enlig K3 för större och mindre företag samt exempel på årsredovisning 2019 för K2-företag. Årsredovisningsexempel 2019 för K2- och K3-företag innehåller inga ändringar jämfört med föregående år, då det inte finns några väsentliga ändringar.

Artiklar publicerade under 2020

Januari

K2 - BFN förtydligar redovisningen av reparation och ombyggnad

Bokföringsnämnden (BFN) har i december 2019 infört ändringar i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag. Förbättringar av en byggnad som är till följd av den allmänna tekniska utvecklingen av byggnadsstandarden får nu behandlas som reparation och därmed kostnadsföras.

K2 - Så hanteras uppskrivning av fastighet som saknar taxeringsvärde

Bokföringsnämnden (BFN) har nu svarat Ja på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2 Årsredovisning i mindre företag.

Kontakta oss

Lisa Sagström

Lisa Sagström

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 80

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide