Ny lag om kommunal redovisning

2018-03-01

leende kvinna på torg

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning förväntas träda i kraft 1 januari 2019. Syftet med den nya lagen är att skapa en tydligare ram för den kommunala redovisningen så att kommuner och landsting ska kunna uppnå en god ekonomisk styrning. Här redogör vi för vad den nya lagen kommer att innebära.

Lagen om kommunal redovisning har varit i kraft i nästan 20 år och har under denna tid ändrats och uppdaterats på en del punkter, men någon samlad översyn har inte gjorts. Sedan lagen infördes har dock såväl omvärlden som förutsättningarna för den kommunala redovisningen förändrats. En grundförutsättning för att kommuner och landsting ska kunna uppnå en god ekonomisk styrning är att den kommunala redovisningen är rättvisande och transparent samt möjliggör jämförelser.

Mot denna bakgrund är det enligt regeringens uppfattning viktigt att skapa en tydligare ram för den kommunala redovisningen. Den 18 januari 2018 lämnade regeringen över förslaget till en ny lag beträffande den kommunala bokföringen och redovisning till lagrådet. Vi kan förvänta oss en proposition under våren 2018 och den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2019.

Historik och bakgrund

Den första lagen om kommunal redovisning trädde i kraft så sent som 1998. Dessförinnan låg ansvaret på kommuner och landsting att själva utveckla den kommunala redovisningen. Rådet för kommunal redovisning (RKR) bildades 1997 i syfte att utveckla god redovisningssed enligt lagen om kommunal redovisning. Allt sedan dess har RKR gett ut rekommendationer, informationsmaterial och idéskrifter inom kommunal redovisning.

Regeringen beslutade under hösten 2014 att tillsätta en utredning (KomRed) med uppgift att se över lagen om kommunal redovisning. Syftet med översynen var att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. KomRed överlämnade sin utredning i mars 2016 och nu väntar vi på en proposition under våren 2018.

Den kommunala redovisningen är ett underlag för ekonomiska och politiska beslut. Tillgång till information är en grundförutsättning för en fungerande demokrati och en effektiv förvaltning av ekonomin. Redovisningen är central för fullmäktiges ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Även medborgarna i kommun och landsting har ett direkt intresse av den kommunala redovisningen. Den ger information som är intressant i deras roller som till exempel röstberättigade, skattebetalare, brukare och anställda. Även staten använder den kommunala redovisningen som underlag för det kommunala utjämningssystemet och vid tilldelning av resurser till kommuner och landsting genom statsbidrag.

Vilka förändringar innebär den nya lagen?

Bokföring och arkivering

 • Arkiveringstiden för räkenskapsinformation förkortas från tio till sju år, det vill säga samma regler föreslås gälla som för den privata sektorn.
 • Vad beträffar överföring och förstörande av räkenskapsinformation så föreslås också samma regler som för den privata sektorn, det vill säga om det ursprungliga materialet överförts till annat media så får det ursprungliga materialet förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskaperna avslutades.
  (Exempel: Kommunen erhåller en leverantörsfaktura i pappersformat under 2019. Denna faktura väljer man att scanna in i redovisningssystemet. Fakturan arkiveras därmed digitalt. Kommunen behöver nu inte spara originalfakturan utan kan slänga fakturan den 1 januari 2023. Under mellantiden, 2019-2022, behöver dock kommunen ha ett system som kopplar ihop den digitala fakturan med originalet).

Årsredovisningens innehåll

 • I årsredovisningen ska driftsredovisningen och investeringsredovisningen utgöra två separata och självständiga delar. Bakgrunden är budgetens centrala roll för styrning och uppföljning av ekonomin i kommuner och landsting.
 • Grundläggande redovisningsprinciper som exempelvis fortlevnadsprincipen, försiktighetsprincip, periodiseringsprincipen, princip om kvittningsförbud, post för post värdering och kongruensprincipen införs i lagen.
 • Noter som avser enskilda poster i resultaträkning eller balansräkning ska presenteras i samma ordning som posterna.

Värdering

 • Utgifter för forskning får inte längre tas upp som immateriella anläggningstillgångar.
 • Begreppet nyttjandeperiod ersätter begreppet ekonomisk livslängd.
 • Avskrivningstiden för immateriella tillgångar ändras på så vis att nyttjandeperioden ska anses uppgå till fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.
 • Finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska som huvudregel värderas till verkligt värde. Värdeförändringen sedan föregående balansdag ska redovisas via resultaträkningen.
 • Möjligheten att skriva upp finansiella anläggningstillgångar tas bort.

Förvaltningsberättelsen

 • Kommuner och landsting ska även fortsättningsvis i förvaltningsberättelsen lämna upplysning om anställdas sjukfrånvaro.

Vad händer med pensionerna?

KomRed hade föreslagit att pensionsförpliktelserna skulle redovisas enligt fullfonderingsmodellen, det vill säga samma princip som för det privata näringslivet. Regeringen vill fortsätta att utreda frågan om hur den kommunala pensionsredovisningen bör regleras. Detta innebär att pensionsförpliktelser upparbetade före 1998 fortsatt ska redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen tillsammans med ställda panter och säkerheter medan pensionsförpliktelser som inarbetats från och med 1998 ska redovisas på balansräkningens passivsida. Blandmodellen som infördes 1997 i samband med lagen om kommunal redovisning kommer allt jämt att gälla.

Ovanstående var ett axplock av nyheter som vi kan förvänta oss i den nya lagen. Håll utkik efter mer information om förändringar i den sammanställda redovisningen och ändrade krav på delårsrapporten. Vi kommer också att rapportera om lagrådet haft några synpunkter vid granskningen.
 

Kontakta oss

Anders Hägg

Anders Hägg

Ansvarig revision Kommunal sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 60

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide