Hur fastställer du den verkställbara perioden för ett leasingavtal?

2020-01-30

Den verkställbara perioden för ett leasingavtal enligt IFRS 16 Leasingavtal reflekterar de ekonomiska konsekvenserna av avtalet i ett bredare perspektiv, inte bara legala rättigheter och betalningar vid uppsägning. Detta klargörs nu av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC). Leasetagare beaktar den verkställbara perioden när de fastställer leasingperioden, och därmed vilka betalningar som ska inkluderas i leasingskulden. Leasetagare som tolkat den verkställbara perioden snävare kommer att behöva beakta påverkan av IFRC IC:s Agenda Decision, vilket kan öka redovisade leasingskulder.

Paragraf 18 i IFRS 16 anger att ett företag ska fastställa leasingperioden som den icke uppsägningsbara leasingperioden, tillsammans med både:

(a) perioder som omfattas av en möjlighet att förlänga leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på att utnyttja det alternativet; och

(b) perioder som omfattas av en möjlighet att säga upp leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på att inte utnyttja det alternativet.

– Vid fastställandet av leasingperioden och bedömning av den icke uppsägningsbara leasingperioden anges i B34 i IFRS 16 att ett företag behöver fastställa den period som leasingavtalet är verkställbart, förklarar Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC Sverige.

Leasingperioden kan inte överstiga den period under vilken leasingavtalet är verkställbart. B34 specificerar att:

“Ett leasingavtal är inte längre verkställbart när både leasetagaren och leasegivaren, var för sig, har rätt att säga upp leasingavtalet utan tillstånd från den andra parten med ett obetydligt straff som enda påföljd.”

IFRS IC klargör hur den verkställbara perioden ska fastställas

IFRS 16 definierar inte vad som menas med straff. IFRS IC konstaterar att, vid tillämpning av paragraf B34, beaktar företaget:

(a) de ekonomiska konsekvenserna av avtalet i ett bredare perspektiv och inte enbart de betalningar som utgår vid uppsägning av leasingavtalet. Till exempel, om någon av parterna har ett ekonomiskt incitament att inte säga upp leasingavtalet så att det på så vis skulle åsamkas ett straff vid uppsägning som är mer än obetydlig (såsom kostnader för att lämna ifrån sig eller återställa förbättringar som gjorts av den leasade tillgången eller kostnader för omlokalisering), så är leasingavtalet verkställbart efter det datum det kan sägas upp; och

(b) huruvida var och en av parterna har rätt att säga upp leasingavtalet utan tillstånd från den andra parten med ett obetydligt straff. Tillämpning av B34 innebär att ett leasingavtal inte längre är verkställbart när båda parter har en sådan rättighet. Följaktligen, om bara en part har rätt att säga upp leasingavtalet utan tillstånd från den andra parten med ett obetydligt straff, är avtalet verkställbart efter det datum då avtalet kan sägas upp av den parten.

– När den verkställbara perioden har fastställts tillämpar leasetagaren vägledningen i punkterna 19 och B37-B40 i IFRS 16 för att fastställa huruvida leasetagaren är rimligt säker på att inte utnyttja en möjlighet att säga upp leasingavtalet, säger Claes Janzon.

Nedan bild illustrerar hur leasingperioden fastställs vid inledningsdatumet för ett leasingavtal med möjlighet till förlängning eller uppsägning.

illustration verkställbar period

Kan påverka leasingskulden

Företag som tolkat punkt B34 annorlunda, såsom att till exempel enbart beaktat avtalsenliga betalningar som utgår vid uppsägning av leasingavtalet som straff, kommer att behöva ompröva leasingperioden för sina leasingavtal. En bredare tolkning av straff kan medföra att vissa leasingavtal kommer ha en längre verkställbar leasingperiod.

– Om det finns längre verkställbara perioder och leasetagaren är rimligt säker på att fortsätta använda tillgången kommer det att resultera i en längre leasingperiod och därmed större leasingskulder för leasetagaren, kommenterar Claes Janzon.

För information om IFRS IC:s arbetsprocess kring och publicering av Agenda Decisions, läs vår artikel "Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa".

För information och en sammanställning över IFRS IC:s samtliga publicerade Agenda Decisions sorterade per IFRS-standard, se här.

Läs även våra övriga artiklar om IFRS IC:s Agenda Decisions:

"Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar - fungerar det?"

"Upplysning om förändringar i finansieringsverksamhetens skulder bör ses över"

"Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar"

 Vill du veta mer om IFRS 16 och hur leasingperioden fastställs? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide