Så fastställer du leasingperioden enligt IFRS 16

2018-02-26

kvitton i pärm på skrivbord

I många leasingavtal är det inte så svårt att avgöra vad leasingperioden är. I avtal med möjligheter att förlänga den ursprungliga leasingperioden eller gå ur avtalet i förtid så är det dock inte alltid uppenbart vad leasingperioden är. Fastställs inte leasingperioden korrekt finns risk för att leasingskulden blir missvisande vilket påverkar både resultat- och balansräkningen. Här redogör vi för hur du går tillväga för att fastställa leasingperioden. 

Hur fastställs leasingperioden enligt IFRS 16?

En av de parametrarna som påverkar beräkningen av leasingskulden i IFRS 16 Leasingavtal är leasingperioden. Leasingperioden startar den dagen som den leasade tillgången är tillgänglig för leasetagaren och slutar på leasingavtalets förfallodatum.

De villkor som ska beaktas enligt IFRS 16 vid fastställande av leasingperioden är:

Den icke uppsägningsbara perioden är i de flesta avtal tydlig att identifiera. Avtal som kan innehålla någon typ av option är exempelvis fastigheter som ofta har förlängningsoptioner. I dessa fall ska leasetagaren bedöma om det är rimligt säkert om denna kommer att utnyttjas. Vad menas då med "rimligt säkert"? Var går gränsen för "rimligt säkert"?

IFRS 16 anger inte någon specifik procentsats eller liknande för detta utan vad som avses med "rimligt säkert" kräver bedömningar av leasetagaren. Leasingstandarden ger dock viss vägledning; "leasetagaren ska ta i beaktande all relevanta fakta och omständigheter som skapar ekonomiska incitament för leasetagaren att utnyttja optionen". Exempel på sådana fakta och omständigheter kan vara:

  • avtalsvillkoren för förlängningsperioder jämfört med marknadsräntor,
  • betydande förbättringar som gjorts (eller förväntas genomföras) på en uthyrd fastighet under avtalsperioden,
  • kostnader som uppstår när leasingavtalet sägs upp, såsom förhandlingskostnader och omlokaliseringskostnader och
  • vikten av den underliggande tillgången i leasetagarens verksamhet.

Även om det inte finns en absolut procentsats så bör man tänka på "rimligt säkert" som en relativt hög tröskel.

Vad innebär då detta i praktiken?

Det innebär att leasingperiodens slut kan skilja sig från det kontraktuella slutdatumet i avtalet om det finns förlängnings- eller stängningsoptioner och det krävs bedömningar av leasetagaren. Dessa bedömningar kommer att påverka beräkningen av leasingskulden som i sin tur får en påverkan på resultaträkningen och balansräkningen.

Utöver bedömning av eventuella optioner så behöver leasetagaren också vara uppmärksam på att leasingperioden start inte automatiskt utgörs av datumet då avtalet undertecknats utan att det är tidpunkten då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren.
 

Kontakta oss

Anna Lööw

Anna Lööw

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 82

Cecilia Nicander

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide