Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Slutet för LIBOR och andra referensräntor – så påverkas redovisningen

2019-12-02

tre män på kontor tittar på laptop

Ett byte av LIBOR och andra referensräntor är nära förestående. Även om själva förändringen inte har skett ännu, så finns det frågor som påverkar redovisningen redan nu. IASB har därför ändrat standarderna IAS 39 och IFRS 9 så att företag inte ska tvingas avbryta säkringsredovisningen endast på grund av den osäkerhet som råder i samband med övergången till nya referensräntor. Vi sammanfattar de huvudsakliga ändringarna i regelverket och hur redovisningen påverkas samt vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen.

Räkna med stora förändringar

Referensräntorna STIBOR[1],  EURIBOR och LIBOR ingår i de flesta låneavtal med rörliga räntor och räntederivat som svenska företag har. Dessa är centrala för det finansiella systemet, men dessa räntor har en hel del brister vilket uppdagades i samband med ”LIBOR-skandalen” där det framkom att banker manipulerade LIBOR- och EURIBOR-räntorna.

– Reformen, som beskrivits som "en ändring av världens viktigaste nummer", kommer sannolikt kräva stora insatser av företagen för att analysera påverkan och förhandla om avtal när räntorna byts. Den kan även komma att innebära stora förändringar för riskhantering, värdering och redovisning av alla instrument med koppling till en referensränta som till exempel lån eller derivat, säger Peter Almgren, IFRS-specialist, PwC Sverige.

Vem påverkas av att IBOR ersätts?

– De flesta typer av företag kan påverkas, allt från företag som har IBOR-baserad finansiering eller som har säkrat finansieringen med derivat kopplade till IBOR till finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag som emitterar instrument kopplade till IBOR, kommenterar Per-Ove Zetterlund, IFRS-specialist, PwC Sverige.

Men IBOR används inte bara som referens i finansiella kontrakt. Hos ett företag som inte har kontrakt som refererar till IBOR kan räntan användas för att bygga diskonteringsräntor som används i den finansiella rapporteringen, till exempel för att beräkna nyttjandevärdet i en tillgång.

För mer detaljer om olika aspekter på hur företag påverkas, se LIBOR and reference rate reform.

Varför ändras regelverket?

Redovisningsmässigt får säkringsredovisning av förändringar i framtida räntebetalningar tillämpas om de framtida räntebetalningarna är "mycket sannolika" och det går att utvärdera att säkringsrelationen kommer att vara effektiv. I och med att villkoren för såväl derivat som säkrat föremål kommer ändras, vilket inte nödvändigtvis kommer att ske vid samma tidpunkt, kan det vara svårt att dra slutsatser om vilka kassaflöden som kommer att betalas efter det att referensräntan har ändrats.

– I det fall kassaflödena i en säkringsrelation är baserade på en referensränta som ska försvinna (exempelvis framtida räntebetalningar på en LIBOR-baserad skuld som är säkrad med ett räntederivat), är frågan om de prognostiserade kassaflödena kan anses vara "mycket sannolika" efter datumet då relevant IBOR upphör, kommenterar Peter Almgren.

IASB menar att de redovisningsmässiga effekterna av att tvingas avbryta säkringsredovisningen på grund av den osäkerhet som finns kring kassaflödena efter bytet av referensränta inte nödvändigtvis förbättrar informationen till företagets intressenter. När väl osäkerheten har undanröjts förväntas det ju återigen finnas en fungerande säkringsrelation.

Det huvudsakliga syftet med ändringen i standarderna IAS 39 och IFRS 9 är ovanligt nog att möjliggöra för företagen att slippa ändra sin redovisning.

Huvudsakliga ändringarna i reglerna för säkringsredovisning

Den 26 september 2019 publicerade IASB ändringar i reglerna för säkringsredovisning i IFRS 9 och IAS 39 (se sammanfattning nedan) med syfte att mildra de redovisningsmässiga effekterna av den osäkerhet som uppstår innan bytet av referensräntor.

Ändringarna ska tillämpas på alla säkringsrelationer som direkt påverkas av IBOR-reformen. Med påverkan avses säkringsrelationer där IBOR-reformen ger upphov till osäkerhet utifrån:

 • Att referensräntan är identifierad som säkrad risk; och/eller
 • Tidpunkten för eller storlek på de IBOR-baserade kassaflödena hänförliga till det säkrade föremålet eller säkringsinstrumentet.
 • Nya upplysningskrav i årsredovisningen.

Ändringarna ger i huvudsak lättnader inom följande områden:

 1. Riskkomponent
 2. "Mycket sannolikhets"-kriteriet
 3. Framåtblickande effektivitetsmätning (finnas ett ekonomisk samband eller förväntas vara ”mycket effektiv”)
 4. Retrospektivt effektivitetstest (för de företag som fortsatt använder säkringsredovisningsreglerna i IAS 39)
 5. Återföring av kassaflödesäkringsreserven

Nedanstående flödesschema sammanfattar lättnadsreglerna som anges ovan. En mer detaljerad beskrivning finns i PwC InDepth 2019-04.

 

[1] Arbetet med att ta fram komplement och alternativ till STIBOR pågår med målsättning att lämna en rekommendation under slutet av 2019.

Nya upplysningskrav i årsredovisningen

Även om företaget med hjälp av ändringarna i IAS 39 och IFRS 9 kan undvika att förändra nuvarande redovisning, så påverkas årsredovisningen i form av utökade upplysningskrav i IFRS 7. Om företaget tillämpar lättnadsreglerna så krävs upplysningar om:

 • De väsentliga referensräntor som företaget är exponerade mot och där säkringsredovisning tillämpas,
 • I vilken utsträckning de riskexponeringar företaget hanterar är direkt påverkade av referensräntereformen,
 • En beskrivning av företagets process för att hantera övergången till nya referensräntor,
 • En beskrivning av väsentliga antaganden och bedömningar som företaget gjort vid tillämpningen av lättnadsreglerna och
 • Nominellt belopp på säkringsinstrument som ingår i säkringsrelationer där lättnadsreglerna tillämpats.

 Bytet av referensräntor och tillämpningen av lättnadsreglerna påverkar även:

 • Redovisningsprinciperna för säkringsredovisning behöver uppdateras om lättnadsreglerna tillämpas och
 • Andra områden som påverkas av referensräntereformen som till exempel att finansiella instrument kan ändra nivå i verkligt värdehierarkin om likviditeten i marknaden minskar för instrumentet.

Tillämpning från den 1 januari 2020

– Ändringarna i IAS 39 och IFRS 9 är obligatoriska och tillämpas retroaktivt på säkringsrelationer direkt påverkade av referensräntereformen. Detta för att undvika att företag väljer att avsluta säkringsredovisningen där det skulle ge dem en fördelaktig effekt men väljer att tillämpa undantaget där det inte skulle göra det, säger Per-Ove Zetterlund.

Eftersom bytet av referensräntor är nära förestående och för att undvika att företag ska behöva avbryta säkringsredovisningen i onödan, gäller de nya reglerna från och med det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare men tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen är godkänd av EU.

I ett senare steg kommer IASB att överväga om ytterligare lättnader är nödvändiga i samband med bytet av referensräntor, till exempel vad gäller omförhandlade villkor när referensräntor byts. Redovisningen är dock bara ett område som påverkas av referensräntereformen. Bytet för också med sig juridiska och administrativa frågor kopplade till omförhandling av avtal. Omförhandlingarna i sig kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

Ytterligare information om IASB:s ändring av IAS 39 och IFRS 9 finns i PwC InDepth 2019-04. Här hittar du  exempel som visar hur ändringen tillämpas under de olika stadierna från nu till dess en ny referensränta finns för såväl säkringsinstrument som säkrat föremål.

Ytterligare information om referensräntereformen finns på https://www.pwc.se/ibor

Vill du veta mer om IBOR-reformen och hur redovisningen påverkas? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Peter Almgren

Peter Almgren

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0729-97 25 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide