Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar

2020-01-30

Ett företag ska presentera osäkra skattepositioner som aktuella eller uppskjutna skatteskulder eller fordringar, detta klargörs nu i IFRS Intepretations Committee’s (IFRS IC:s) Agenda Decision. Sådana poster ska inte presenteras som avsättningar i balansräkningen. Företag som presenterar osäkra skatteskulder (eller fordringar) på andra rader än aktuella eller uppskjutna skatteskulder eller fordringar ska beakta påverkan av IFRS IC:s Agenda Decision på denna presentation.

IFRIC 23 Vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatter klargör hur redovisnings- och värderingskraven i IAS 12 Inkomstskatter ska appliceras när det finns en osäkerhet i hanteringen av inkomstskatter. IFRIC 23 ska tillämpas från och med räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019. Men varken IAS 12 eller IFRIC 23 innehåller vägledning när det gäller presentation av osäkra skatteskulder eller fordringar, därför gäller IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.

IFRS IC klargör presentationen av osäkra skatter

IFRS IC fick en förfrågan om att klargöra hur osäkra skattepositioner ska presenteras i balansräkningen. De noterar att IAS 1 kräver upplysning i balansräkningen om aktuella skatteskulder och fodringar samt uppskjutna skatteskulder och fordringar, som båda definieras i IAS 12. Vidare anger IAS 1 att poster av olikartad karaktär inte ska slås samman. IFRS IC noterar också att IFRIC 23 kräver att aktuella och uppskjutna skatteskulder och fordringar ska redovisas och värderas, inklusive effekten av osäkerheter i skatter.

– IFRS IC anser att tillämpningen av IAS 1 kräver att ett företag presenterar osäkra skatteskulder som aktuella skatteskulder eller uppskjutna skatteskulder. Osäkra skattefordringar ska presenteras som aktuella skattefordringar eller uppskjutna skattefordringar. Det är inte möjligt att presentera osäkra skatteskulder på andra rader i balansräkningen såsom till exempel på raden för avsättningar eller övriga skulder, förklarar Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC Sverige.

Kan väsentligt påverka presentationen

– Mot bakgrund av IFRS IC:s Agenda Decision ska alla företag som redovisar osäkra skattepositioner i de finansiella rapporterna per den 31 december 2019 noga se över presentationen av dessa.  Påverkan på presentationen kan vara väsentlig i vissa fall, kommenterar Claes Janzon.

För information om IFRS IC:s arbetsprocess kring och publicering av Agenda Decisions, läs vår artikel "Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa".

För information och en sammanställning över IFRS IC:s samtliga publicerade Agenda Decisions sorterade per IFRS-standard, se här.

Läs även våra övriga artiklar om IFRS IC:s Agenda Decisions:

"Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar - fungerar det?"

"Upplysning om förändringar i finansieringsverksamhetens skulder bör ses över"

"Hur fastställer du den verkställbara perioden för ett leasingavtal?"

 Vill du veta mer om hantering av osäkra skattepositioner? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide