Nya skatteregler med Pillar II – hur påverkas redovisningen?

2023-02-20

kollegor diskuterar pillar II

Sedan några år tillbaka pågår ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. I december 2022 antog EU ett direktiv på området vilket innebär att samtliga medlemsländer ska ha infört nationella regler som speglar direktivet senast vid utgången av 2023, och med tillämpning från och med 2024. Reglerna ger upphov till en mängd olika frågor, bland annat vilka redovisningsmässiga effekter det kan få.

Kort om Pillar II-reglerna

Syftet med reglerna är att säkerställa att större multinationella koncerner med konsoliderade intäkter på minst 750 miljoner euro ska vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 procent i varje land som de är verksamma i. Om den effektiva beskattningen, beräknad utifrån en särskild skattebas, i någon jurisdiktion understiger 15 procent tillser reglerna att kompletterande tilläggsskatt tas ut antingen enligt huvudregeln IIR (Income Inclusion Rule), där utgångspunkten är att koncernmodern är skattskyldig för tilläggsskatten, eller kompletteringsregeln UTPR (Undertaxed Profit Rule) där andra bolag inom koncernen kan bli skattskyldiga. Länder ges också möjlighet att själva beskatta mellanskillnaden genom en nationell tilläggsskatt (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT). 

För svensk del publicerades delbetänkandet avseende förslag om en svensk implementering av direktivet den 7 februari.

Taina Rauma, PwC

Taina Rauma
Redovisningsspecialist, PwC Sverige
taina.rauma@pwc.com
0734-23 57 02

Christoffer Svärd, PwC

Christoffer Svärd
Redovisningsspecialist, PwC Sverige
christoffer.svard@pwc.com
0738-60 17 92

Filip Wedlin, PwC

Filip Wedlin
Redovisningsspecialist, PwC Sverige
filip.wedlin@pwc.com
010-213 05 17

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

I januari 2023 publicerade IASB (International Accounting Standards Board) ett utkast till standard (exposure draft, “ED”) gällande Pillar II som föreslås ändra IAS 12, IFRS-standarden som behandlar redovisning och upplysningar av inkomstskatter. Utkastet har skickats ut för remiss och beslut om vilka förändringar, om några, IASB kommer att införa i IAS 12 förväntas i andra kvartalet 2023.

Förslaget på ändringar i IAS 12 innehåller två delar; 1) ett temporärt undantag från att redovisa uppskjuten skatt som uppkommer pga. Pillar II och 2)  alla IFRS-koncerner som omfattas av Pillar II kan behöva lämna detaljerade upplysningar redan i de finansiella rapporterna som föregår ikraftträdandet av Pillar II. För de flesta koncerner som omfattas av Pillar II skulle detta innebära att upplysningarna måste lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Dessutom måste berörda företag ta hänsyn till effekterna av Pillar II i skatteberäkningen för första kvartalet 2024. I skrivande stund finns ingen information om eventuella förändringar eller upplysningskrav för berörda K3-koncerner, men vi utgår från att Bokföringsnämnden (BFN) behöver behandla frågan om hur Pillar II påverkar redovisningen av uppskjuten skatt och de komplexa situationer som kan uppstå även i K3-koncerner. Det kan leda till uppdateringar i K3-regelverket eller till annan vägledning från BFN. 

Förslag på upplysningskrav IFRS

Utkastet till förändringar i IAS 12 tar upp flera av de redovisningsmässiga konsekvenserna av Pillar II för IFRS-koncerner, inklusive krav på upplysningar. Under perioder innan Pillar II-lagstiftningen trätt i kraft behöver användare av finansiella rapporter information för att hjälpa dem att bedöma ett företags exponering för att betala tilläggsskatt.

Det föreslås att rapporter för perioder då Pillar II-lagstiftningen är beslutad eller i praktiken beslutad, men ännu inte har trätt i kraft, ska innehålla upplysningar om den övergripande effekten av Pillar II. Exempel på dessa upplysningar är: 

  • information om de länder där koncernen verkar och Pillar II-lagstiftningen är beslutad eller i praktiken beslutad, 

  • information om de länder där koncernen har verksamhet och skattesatsen är under 15 procent (beräknad i enlighet med IAS 12),

  • aggregerad skattekostnad/intäkt, redovisat resultat samt viktad effektiv skattesats för jurisdiktioner med en effektiv skattesats under 15 procent, samt

  • information i de fall företaget i förberedelserna för att följa Pillar II har bedömt att det finns ytterligare (eller färre) jurisdiktioner där företaget kan vara exponerat för att betala Pillar II-inkomstskatter jämfört med de jurisdiktionerna med en genomsnittlig effektiv skattesats på mindre än 15 procent baserat på kraven i IAS 12.

Det kan också komma att krävas ytterligare beräkningar och upplysningar i Q1-rapporten 2024 (med förbehåll för det formella godkännandet av utkastet till ändringar av IAS 12).

Stefan Andersson
Skatterådgivare. PwC Sverige
0728-80 98 53
stefan.a.andersson@pwc.com

Hur kan PwC hjälpa er?

Många företag har redan kommit en bit på vägen, och för de som inte börjat än rekommenderar vi att påbörja arbetet så snart som möjligt. En första konsekvensanalys kan indikera dels vilka länder där en tilläggsskatt kan komma att uppstå, dels om den kan förväntas bli materiell. Vidare ger den ofta värdefulla insikter i tillgången på relevant data och sammantaget utgör den ett underlag för att ta fram en Pillar II road map, en projektplan i miniformat. 

PwC har en särskild fokusgrupp inriktad på just Pillar II och assisterar gärna med beräkningar och konsekvensanalyser. Vidare stöttar vi våra kunder i frågor kring datainsamling och processer. Kontakta gärna oss för att diskutera vad nästa steg kan vara för just er.

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide