Att tänka på inför Q1-rapporteringen 2019

2019-02-26

kvinnohänder håller i surfplatta

Från den 1 januari 2019 är IFRS 16 Leasingavtal och IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling tillämpliga. Dessa två nyheter får effekter för de flesta koncerner och påverkar informationsgivningen i Q1-rapporten 2019. Dessutom bör företagen överväga hur Brexit påverkar den finansiella rapporteringen. Här redogör vi för vad man bör tänka på.

IFRS 16 Leasingavtal

I Q1-rapporten 2019 presenteras leasingavtal i delårsrapporten för första gången enligt IFRS 16. Det innebär att upplysningar ska lämnas om övergångseffekter och vilken ändring av redovisningsprinciper den nya standarden har medfört. Se detaljer kring presentation av övergångseffekter här. Om den förenklade övergångsmetoden tillämpats och förklaringen av skillnaden mellan den information som lämnades om operationella leasingavtal i årsredovisningen 2018 och den skuld som redovisades den 1 januari 2019 enligt IFRS 16 inte lämnats i årsredovisningen, bör den lämnas i Q1-rapporten 2019. Analytiker och investerare är sannolikt intresserade av denna information redan i samband med att IFRS 16 tillämpas för första gången snarare än när årsredovisningen 2019 avlämnas och standarden har varit tillämplig mer än ett år.

En fråga att ta ställning till inför Q1-rapporten 2019 är hur nyttjanderättstillgångar och leasingskulder ska presenteras i balansräkningen. IFRS 16 anger specifikt att det är möjligt att välja att antingen redovisa nyttjanderättstillgångar separat på egen rad i balansräkningen eller att inkludera nyttjanderättstillgångarna i samma post som den post där motsvarande underliggande tillgångar skulle ha redovisats om de ägdes. Motsvarande möjlighet finns för leasingskulder.

Om dessa poster inte redovisas separat i balansräkningen ska notupplysning ske för de poster där dessa inkluderas. I en delårsrapport presenteras i normalfallet inte en not för materiella anläggningstillgångar respektive finansiella skulder, vilket medför att en ansats där nyttjanderättstillgångar och leasingskulder inkluderas i andra balansposter gör informationen om nyttjanderättstillgångarna och leasingskulderna mindre tillgängliga för läsaren av en delårsrapport.

Därför kan det vara värt att överväga att redovisa dessa poster på egen rad i balansräkningen om dessa poster är väsentliga och man tycker att det skulle täcka ett viktigt informationsbehov. Vidare kan konstateras att vid upprättande av årsredovisningen 2019 föranleder en klassificering av nyttjanderättstillgången på samma rad som materiella anläggningstillgångar att upplysningskravet i IAS 16 på en avstämning mellan ingående och utgående balans är lämpligt att lämna trots att detta upplysningskrav ej finns i IFRS 16.

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling

Tolkningsuttalandet IFRIC 23 som behandlar osäkra skattepositioner kan föranleda ny värdering av osäkra skattepositioner. Vidare har svenska företag ofta klassificerat dessa poster som avsättningar i balansräkningen varmed den nya tolkningen ger upphov till omklassificering i balansräkningen. Se detaljer kring tolkningsuttalandet här. I Q1 rapporten 2019 ska information lämnas om övergångseffekter samt ändringar i redovisningsprinciper som tillämpats till följd av införandet av IFRIC 23.

Brexits påverkan på finansiell rapportering

Det brittiska parlamentets beslut att inte godkänna det avtal som Theresa May förhandlat fram ökar osäkerheten om vad som kommer att hända den 29 mars i år och därefter. Risken för en hård Brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan avtal, har ökat väsentligt. För svenska företag som antingen har egen verksamhet i Storbritannien eller med väsentliga affärsrelationer med Storbritannien innebär detta en ökad osäkerhet.

Företag med väsentlig exponering mot Storbritannien bör överväga effekter på den finansiella rapporteringen i samband med upprättande av kommande delårsrapporter. Det innebär bland annat att analysera vilka risker som föreligger och vilka operationella åtgärder som kan behövas eller vara önskvärda för att hantera dessa risker under olika Brexit-scenarier. Detaljerade och företagsspecifika upplysningar om Brexit-relaterade risker kan behöva lämnas, och frågor som detta bland annat kan komma att aktualisera är frågor om nedskrivningar och omstruktureringsreserver.

Läs Brexit - dags att agera!

https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/brexit-finansiell-rapportering.html
 

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide