Nyheter 2019 från Rådet för finansiell rapportering

2019-01-29

kvinnohand håller i penna

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) publicerade ett ändringsmeddelande avseende en årsuppdatering av rekommendationen Redovisning för juridiska personer (RFR 2) den 13 december 2018 ("årsuppdatering 2019").

I årsuppdateringsprocessen beaktar Rådet standarder som givits ut under 2018 av IASB, tolkningar från IFRIC samt ändringar av IFRS. RFR 2 uppdateras med de standarder, tolkningar och ändringar som godkänts av EU. Ingen av de ändringar av IFRS och utgivna tolkningar som godkänts av EU under 2018 har medfört några väsentliga undantag eller tillägg i RFR 2.

Av bilaga till ändringsmeddelandet framgår de ändringar som införts i rekommendationen till följd av årsuppdateringen 2019, dokumentet återfinns under rubriken Ändringsmeddelande på www.radetforfinansiellrapportering.se.

Av ett tidigare ändringsmeddelande har det framgått att ett frivilligt undantag från att tillämpa IFRS 16 införts i RFR 2, det blir tillämpligt för 2019 eftersom IFRS 16 nu trätt i kraft. Rådet har inte gjort några ändringar av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner eftersom det inte inträffat några förändringar i lag eller norm som påverkar denna rekommendation.

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier