Så ska ränteswappar presenteras i resultaträkningen

2018-05-03

kvinna sitter framför dator vid skrivbord

Tolkningsutrymmet av vad som är ränteintäkter försvinner från och med den 1 januari 2018. Innebär detta även att möjligheterna att särredovisa räntor från ränteswappar som inte ingår i formella säkringsrelationer försvinner? Här redogör vi för hur resultat från ränteswappar ska presenteras i resultaträkningen. Denna artikel är en uppdatering av vår tidigare artikel "Förändrad presentation av resultat från ränteswappar" som publicerades i februari 2018.

Vad är en ränteswapp?

En ränteswap är ett avtal mellan två parter om att under en förutbestämd tid byta kassaflöden vars storlek är beroende av ränta, vanligen en fast- och en rörlig ränta. De två flödena från en ränteswap benämns ofta "ben". En ränteswaps verkliga värde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden. Värdeförändringen beror därmed dels på förväntningarna på swapen:s framtida kassaflöden, det vill säga hur stora de framtida kassaflödena från "benet" vars kassaflöden beräknas baserat på en rörlig ränta blir, och dels på förändringar i diskonteringsräntan.

Vår utgångspunkt, baserat på värderingen av en ränteswap, är att en ränteswap har ett verkligt värde och en förändring av detta värde. Detta innebär att vår bedömning är att värdeförändringen på en fristående ränteswap inte annat än i undantagsfall ska delas upp i ränta och värdeförändring i resultaträkningen.

Hur presenteras resultatet från ränteswappar i resultaträkningen i dag?

Det är inte ovanligt att svenska företag i dag redovisar resultat från ränteswappar uppdelat på räntor och orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter var till och med 2017 otydlig avseende presentationen av olika poster i resultaträkningen. Det är därför inte ovanligt att företag som tillämpar IFRS har särredovisat den del av swapen:s värdeförändring som avser upplupen "ränta" som ränteintäkter.

Vad innebär förändringen av IAS 1 för redovisning av ränteswappar?

I samband med att IFRS 9 Finansiella instrument börjar gälla den 1 januari 2018 har IAS 1 ändrats. Nu framgår att ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden ska presenteras på egen rad i resultaträkningen. IFRS Interpretations Committee (IFRIC) har utrett frågan om räntor från derivat som inte ingår i säkringsredovisning kan redovisas på denna rad och konstaterar då att instrument som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen inte värderas enligt effektivräntemetoden. Det är därmed endast ränteintäkter från instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat som får redovisas på denna rad.

Kan ytterligare rader läggas till i resultaträkningen?

Ja, IAS 1 tillåter att man lägger till ytterligare rader i resultaträkningen förutsatt att det är relevant för förståelsen av företagets finansiella resultat. Ytterligare en rad skulle därmed kunna läggas till i resultaträkningen inom samma delsumma som ränteintäkter enligt effektivräntemetoden. Detta förutsätter dock att införandet av raden och det som redovisas på den resulterar i att exempelvis delsumman blir mer relevant.

Ett exempel på när det skulle kunna anses vara mer relevant information för läsaren skulle kunna vara följande situation:

En investering i obligationer som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, oavsett om det beror på att affärsmodellen är "övrigt" eller att "fair value option"tillämpas. Det är fullt möjligt att beräkna upplupet anskaffningsvärde för instrumenten. Då obligationerna redovisas till verkligt värde via resultaträkningen så får dock inte avkastningen redovisas på raden "ränteintäkter enligt effektivräntemetoden". Då den löpande avkastningen av företaget anses vara en form av ränteintäkt redovisar företaget denna på en ny rad i resultaträkningen, "Övriga ränteintäkter".

För att hantera ränterisken i investeringarna använder företaget ränteswappar. Då obligationerna redovisas till verkligt värde via resultaträkningen är säkringsredovisning inte tillåtet. Att bryta ut "upplupen ränta" från de swappar som används för att hantera ränterisken i investeringen och redovisa denna tillsammans med den löpande avkastningen från obligationerna kan anses vara mer relevant än att redovisa swapparna separat från de instrument vars risk de avser hantera. Uppdelningen innebär också att den förändring i obligationernas verkliga värde exklusive upplupen ränta matchas med ränteswappens värdeförändring och om dessa redovisas på samma rad blir även informationen på denna rad mer relevant.

I det fall företaget väljer att lägga till ytterligare rader i resultaträkningen måste redovisningsprinciperna kompletteras med information som tydliggör vad som redovisas där och hur det beräknas.

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Peter Almgren

Peter Almgren

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0729-97 25 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide