Vilka berörs av den nya standarden IFRS 17 och hur påverkas svenska bolag?

2018-03-15

kvinna skriver på laptop

Den 13 mars samlades intressenter på PwC:s frukostseminarium för att fördjupa sig i frågeställningar kring den nya redovisningsstandarden IFRS 17 Insurance Contracts. 

Standarden avser redovisning av försäkringskontrakt och syftar till att skapa en högre grad av transparens i försäkringsföretagens intjäning och en ökad jämförbarhet mellan företag och länder. På plats från PwC var Alexander Dollhopf och Erica Ulfgrim för redovisningsmässiga och aktuariella frågor samt Johan Jerresand och Joakim Lannersten för frågor kopplade till system och data.

Vem berörs av IFRS 17?

Standarden berör alla bolag med försäkringskontrakt, samt investeringsavtal med återbäringselement, under förutsättningen att dessa bolag redovisar i enlighet med IFRS och att EU antar standarden för tillämpning i Europa. I Sverige är det i nuläget bolag med noterade aktier eller skuldebrev som behöver tillämpa IFRS 17 i sin koncernredovisning. Tillämpningen av standarden i andra bolag, gällande både koncernredovisning och redovisning i juridisk person, behöver bekräftas av myndigheterna.

"I Sverige kommer vi att se förändrade intäktsmönster, särskilt för långvariga livförsäkringskontrakt."

Hur påverkas svenska bolag av redovisningsstandarden?

Vilka bolag i Sverige som kommer att beröras av den nya standarden är alltså inte klart, utan Finansinspektionen arbetar med att fastställa hur tillämpningen ska se ut (se ovan). För de bolag som kommer att tillämpa IFRS 17 innebär det betydande implikationer då bolag behöver anpassa redovisningen, de underliggande aktuariella modellerna, de finansiella rapporteringsprocesserna och systemen för att hantera nya beräknings- och datakrav. Till exempel tillkommer nya poster i balansräkningen, och resultaträkningen får ett helt nytt format.

Vi kommer att se förändrade intäktsmönster, särskilt för långvariga livförsäkringskontrakt, vilket får till följd att finansiella nyckeltal och därmed även företagsstyrningen påverkas. IFRS 17 kommer alltså att förändra de finansiella resultaten jämfört med nuvarande redovisning. Beroende på vilken ambitionsnivå företagen väljer för implementationen av IFRS 17 så kommer implikationen på bolagets data- och systemarkitektur att vara olika omfattande. Skillnaderna kommer vara större för livförsäkringsverksamhet jämfört med sakförsäkringsverksamhet, både när det gäller redovisningsmässiga och aktuariella aspekter men även ur ett data- och systemperspektiv.

Vad kan PwC hjälpa till med?

PwC kan, med sin breda kompetens inom IFRS 17, stötta er i förberedelserna inför den nya standarden. Vi hjälper er att förstå det redovisningsmässiga innehållet i standarden och hur standardens principer ska tolkas för just ditt bolags produkter och regelverk. Med IFRS 17 kommer ett omfattande arbete med att anpassa och ta fram ny systemarkitektur och datahantering. Här kan PwC bistå med stöd vid design och implementation.

IFRS 17 kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. Tidigare tillämpning är möjlig för bolag som samtidigt applicerar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

Har ni kompetens om IFRS 17 på plats inom ditt företag?

Vi har e-learnings som hjälper er med allt ni behöver veta. Ta kontakt med Gunilla Stenbeck om ni är intresserade av att höra mer. gunilla.stenbeck@pwc.com

>> Se filmen IFRS e-learnings for Insurers
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Alexander Dollhopf

Alexander Dollhopf

Aktuarie, PwC Sverige

Tel 0725-80 05 60

Gunilla Stenbeck

Financial Services Risk & Regulations, PwC Sverige

Tel 0729-84 10 68

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide