Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Förlängda och förstärkta covid-19-stöd som påverkar redovisningen för kalenderåret 2020 - så ska de hanteras i K2 och K3

2021-02-23

män och kvinnor diskuterar redovisning av statliga stöd enligt k2 och k3

I november 2020 meddelade regeringen att de förlänger möjligheterna till stöd vid korttidspermittering och för omställningsstödet. Förlängningen innebär att det under vissa förutsättningar kommer vara möjligt att beakta dessa förlängningar i boksluten för 2020. Nedan förklaras vilka dessa förutsättningar är och vad de innebär för redovisningen vid tillämpning av K2 och K3.

Vad har hänt?

Den 9 november 2020 meddelade regeringen att det kommer att vara möjligt med fortsatt stöd vid korttidspermittering under perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021. De nya reglerna trädde i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas från 1 december 2020. För att denna lag ska komma på plats krävs ett riksdagsbeslut, och ett sådant beslut kom den 4 februari 2021. Tillväxtverket räknar med att ansökan kan öppna först fem till åtta veckor efter att lagen är på plats. Ansökan kan då avse tiden från 1 december 2020.

I november 2020 presenterade regeringen utformningen av förlängningen av omställningsstödet. Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för perioden augusti - december 2020. Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 25februari 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas. När väl förordningen är på plats ska ansökan om stöd ges in till Skatteverket senast den 31 mars 2021.

Båda dessa stöd är speciella såtillvida att de båda har inslag av retroaktivitet i sig, på så vis att:

- förlängningen av stödet vid korttidsarbete innebär en möjlighet för företag att erhålla kompensation vid korttidspermitteringar under perioden 1 december till 31 december 2020.

- förlängningen av omställningsstödet innebär en möjlighet för företag att erhålla kompensation vid omsättningstapp för månaderna augusti till december 2020.

Tidpunkten för reglernas ikraftträdande, dess retroaktiva verkan och bedömningen av om stödet kommer att erhållas innebär ett antal redovisningsmässiga frågeställningar.
 

Kan stöden beaktas i en årsredovisning per 31 december 2020?

Vid ett extrainsatt möte i Bokföringsnämnden den 22/1 2021, beslutades att det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset skulle uppdateras. Uppdateringen gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag. Det är frivilligt för företagen att tillämpa BFNAR 2020:1, och om företaget gör det, ska detta beskrivas i företagets redovisningsprinciper. Ett företag som väljer att inte tillämpa detta allmänna råd, kan inte redovisa stöd förrän villkoren är uppfyllda, vilket kan innebära en redovisning först när ansökan prövas av respektive instans eller när beslut erhålls.

Innebörden av uppdateringen är att coronarelaterade stöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till om,

a) stödet grundas på en vid tidpunkten för avgivande av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen utfärdad författning, och

b) företaget vid samma tidpunkt bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Regeln får tillämpas trots det som gäller om händelser efter balansdagen enligt den normgivning företaget tillämpar när årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning upprättas. Viktigt att komma ihåg är dock att det vid tidpunkten för avgivande av den finansiella rapporten, måste finnas en lagstiftning (utfärdad författning)[1].

Detta innebär att dessa stöd kan redovisas i en årsredovisning per 31 december 2020 om de aktuella lagarna och förordningarna är på plats vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen. Samma resonemang gäller även vid andra bokslutstidpunkter, d v s för att kunna redovisa stöden måste det finnas en lagstiftning på plats vid tidpunkten då den finansiella rapporten avges. Detta kan innebära en skillnad jämfört med företag som tillämpar IFRS, eftersom en tillämpning av BFNAR 2020:1 inte kräver att en lagstiftning finns utannonserad per balansdagen, det räcker att lagstiftningen är antagen vid tidpunkten för avgivande av den finansiella rapporten.

Om de aktuella lagarna och förordningarna är på plats vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen, är den första förutsättningen uppfylld för att kunna redovisa dessa stöd i årsredovisningen per 31 december 2020. Dessutom krävs att företaget kan påvisa att det med rimlig säkerhet

- kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med respektive stöd, och stödet kommer att erhållas

Ovanstående innebär att så fort lagar och förordningar är på plats, måste företaget dels göra en bedömning av stödets omfattning för företaget, dels av om de olika villkoren som är uppställda för att få erhålla respektive stöd är, eller med rimlig säkerhet kommer att uppfyllas.

Det är först när företaget gjort denna analys och kommit fram till en bedömning att det är rimligt säkert att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med respektive stöd och att företaget därför kommer att erhålla stöden, som redovisning avseende 2020 kan ske i årsredovisningen. Om företagets bedömning inte är klar vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen föreligger inte förutsättningar för att redovisa de retroaktiva stöden i årsredovisningen för 2020, utan redovisning av stöden får då ske först när företaget kommit fram till att det är rimligt säkert att man kommer att erhålla stöden.

Eventuella effekter på uppskjuten skatt

Ett företag som tillämpar K3 och redovisar omställningsstödet per balansdagen, men som tar upp detta till beskattning först det efterföljande året, ska redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende det redovisade stödet. Ett företag som tillämpar K2 ska inte redovisa uppskjuten skatt.
 

Vad ska upplysas om i årsredovisningen avseende erhållna statliga stöd?

Om ett företag har valt att tillämpa det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, behöver företaget upplysa om det i avsnittet om tillämpade redovisningsprinciper.

Alla företag ska även upplysa om eventuella exceptionella intäkter och kostnader som uppstått under året. De erhållna stöden kan vara sådana poster som därmed behöver upplysas om.

Ett större företag ska också lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,
  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt
  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.
     

[1] "Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall" antogs 2021-02-04.
 

Kontakta oss

Christian Stralström

Christian Stralström

Partner

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide