Rådet för finansiell rapportering ändrar i RFR 2

2019-04-16

kvinnohand håller i penna mobil laptop

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett ändringsmeddelande om ett tillfälligt undantag från retroaktivt justering vid byte av redovisningsprincip från aktivering av ränta till kostnadsföring. Ändringen är omedelbart tillämpligt för redovisningen under räkenskapsår som inleds mellan den 1 januari och den 31 december 2019.

Enligt de ändringar i skattelagstiftningen som antogs 2018 och som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare får företag ej aktivera låneutgifter skattemässigt. Enligt skattelagstiftningen ska dessa nya regler tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2019 eller senare, det vill säga ej retroaktivt.

Enligt RFR 2 IAS 23 Låneutgifter p2 får ett företag kostnadsföra låneutgifter i den period de hänför sig till även om företaget aktiverar utgifterna i koncernredovisningen. I RFR 2 görs inga undantag från IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Principbyten måste därför alltid ske retroaktivt. Konsekvensen blir att ett företag som aktiverar låneutgifter i juridisk person och byter redovisnings­­­princip med retroaktiv tillämpning då inte uppfyller villkoren för räkenskapsenlig avskrivning.

Rådet har därför beslutat att införa ett tillfälligt undantag från tillämpning av IAS 8 vid byte av redovisningsprincip från aktivering till kostnadsföring av låneutgifter. Punkten 3 införs därför i RFR 2, IAS 23 med följande lydelse:

Vid byte av redovisningsprincip från aktivering till kostnadsföring av låneutgifter behöver reglerna i IAS 8 ej tillämpas i juridisk person. Istället får ett företag redovisa den ändrade redovisningsprincipen framåtriktat från den första tillämpningsdagen.

Undantaget får tillämpas för räkenskapsår som inleds mellan 1 januari och 31 december 2019. Det är värt att notera att denna punkt därmed inte finns i tryckta versioner av RFR 2 för 2019 utan bara framgår av ändringsmeddelandet. Ändringsmeddelandet finns publicerat på Rådets webbsida: http://www.radetforfinansiellrapportering.se/andringsmeddelanden__212

Enligt Rådets senaste nyhetsbrev verkar det även vara på gång ett undantag till IAS 21 avseende hur ett företag räknar om utländska filialer utanför EES-området. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (Dnr: 131 342951-15/111) kan en tillämpning av reglerna i IAS 21 få skattemässiga konsekvenser. Ställningstagandet innebär att företag med filialer utanför EES-området inte kan tillämpa omräkningsreglerna i IAS 21 i kombination med räkenskapsenlig avskrivningsmetod.

Ett sådant företag måste istället tillämpa bestämmelserna om restvärdesavskrivning för samtliga inventarier. Därför skulle ett frivilligt undantag från IAS 21 i RFR 2 kunna införas där MIM-metoden tillåts för omräkningen för filialerna utanför EES-området. Om detta möjliga undantag föreslås blir det i så fall föremål för remiss genom att det ingår i Rådets årliga förslag till uppdatering av RFR 2. Ändringsmeddelandet med årsuppdateringarna är beräknat för publicering i september 2019.
 

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide