IFRS 3 – så hanteras leasingavtal i rörelseförvärv

2019-12-02

kvinnohänder skriver på tangentbord

Den nya leasingstandarden IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. Nu har även andra IFRS-standarder uppdaterats för att harmonisera med de nya leasingreglerna, inklusive standarden IFRS 3 Rörelseförvärv. Hur ska leasingavtal hanteras i förvärvsanalysen och vad bör du tänka på? Vi har svaren.

Tidigare regler i IFRS 3 gjorde gällande att justeringar avseende leasingavtal endast skulle beaktas i förvärvsanalysen i den mån det fanns förmånliga eller oförmånliga villkor gentemot marknadsmässiga villkor. Givet att IFRS 16 nu trätt i kraft har IFRS 3 uppdaterats för att reglera hur leasingavtal ska hanteras i förvärvsanalysen för ett rörelseförvärv.

Redovisning och värdering av leasingavtal i förvärvsanalysen

I en förvärvsanalys som upprättas i enlighet med IFRS 3 är grundregeln att samtliga tillgångar och skulder i den förvärvade rörelsen ska värderas till dess verkliga värden på förvärvsdagen. Det finns dock ett undantag i IFRS 3 avseende bland annat redovisning och värdering av leasingavtal där den förvärvade rörelsen är leasetagare.

– IFRS 3 anger att förvärvaren av en rörelse där det förvärvade företaget är leasetagare ska värdera leasingskulden till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna som om det förvärvade leasingavtalet var ett nytt leasingavtal på förvärvsdagen, kommenterar Filip Wedlin, IFRS-specialist, PwC Sverige.

Diskonteringsräntan som ska användas vid nuvärdesberäkning av leasingsskulderna vid förvärvet följer reglerna i IFRS 16.

Förvärvaren ska därefter värdera nyttjanderätten till samma belopp som leasingskulden, justerad för att återspegla gynnsamma eller ogynnsamma villkor i leasingavtalet jämfört med marknadsmässiga villkor. IFRS 3 tillåter också motsvarande lättnadsregler som finns i IFRS 16 vilket innebär att förvärvaren inte är skyldig att redovisa nyttjanderätter och leasingskulder för:

  • leasingavtal för vilka leasingperioden slutar inom tolv månader från förvärvstidpunkten, eller
  • leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde.

Vad du bör tänka på vid upprättandet av förvärvsanalysen

I praktiken innebär ändringarna i IFRS 3 att förvärvaren behöver analysera effekterna avseende leasingavtal i förvärvsanalysen oavsett vilka redovisningsprinciper som den förvärvade rörelsen tillämpat före förvärvet. Är den förvärvade rörelsen ett företag som redovisar enligt K3 eller K2 krävs uppenbarligen en analys för att identifiera och värdera leasingavtal i enlighet med IFRS i förvärvsanalysen.

– Men även när den förvärvade rörelsen är en existerande koncern som tillämpar IFRS behöver leasingavtalen analyseras i samband med att förvärvsanalysen upprättas. Anledningen till detta är att förvärvaren i förvärvsanalysen ska bedöma den återstående leasingperioden och de återstående leasingavgifterna samt diskonteringsräntan med utgångspunkt från förvärvsdagen, säger Cecilia Nicander, IFRS-specialist på PwC.

Detta innebär att de redovisade värdena på leasingskulder och nyttjanderätter i den förvärvade rörelsen med stor sannolikhet kan behövas justeras i förvärvsanalysen för att reflektera de omständigheter som föreligger på förvärvsdagen.

Vill du veta mer om hur leasingavtal hanteras i rörelseförvärv enligt IFRS? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Filip Wedlin

Filip Wedlin

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0725-80 05 17

Cecilia Nicander

Cecilia Nicander

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 34

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide