Ny upplaga av säkringsredovisningsbibeln har publicerats

2018-01-31

män och kvinnor runt skrivbord

Vad är det egentligen som gäller om företag vill tillämpa säkringsredovisning enligt de ändrade reglerna i IFRS 9 Finansiella instrument? PwC har sammanfattat reglerna tillsammans med en rad praktiska exempel i skriften "Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9". 

IFRS 9 ger företag nya möjligheter att tillämpa säkringsredovisning för fler typer av exponeringar. Vidare ska säkringsredovisningen följa företagens riskhantering på ett bättre sätt än enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Det finns dock även fortsättningsvis en hel del detaljregler som dokumentationskrav, regler om vad man får och inte får säkra samt hur säkringsrelationer ska redovisas. Detta kan du läsa mer om i PwC:s skrift som nyligen publicerats i ny upplaga.

Sammanfattning av huvudpunkterna

Första delen av skriften presenterar huvuddragen i den nya standarden IFRS 9 med fokus på de områden som skiljer sig från IAS 39. De ändrade reglerna syftar till att möjliggöra tillämpning av säkringsredovisning på fler transaktioner.  Exempelvis ger IFRS 9, till skillnad från IAS 39, möjligheten att säkra riskkomponenter i icke-finansiella föremål och att fler olika typer av instrument kan ingå i en säkringsrelation. Vidare är det tidigare kravet på 80-125 procents effektivitet borttaget. En annan förändring är möjligheten att använda derivat som en säkrad post vilket underlättar för företag som exempelvis använder ränteswappar och valutaränteswappar i kombination för att hantera valuta- och ränterisker.

38 frågor och svar

Ett antal frågor som ofta ställs om såväl de nya som de gamla reglerna för säkringsredovisning behandlas i del 2 av skriften. Avsnittet ger kortare guidning och svar på 38 vanligt förekommande frågor. Några punkter som avsnittet belyser är bland annat effektivitetsbedömningar, riskkomponenter i icke finansiella poster, aggregerade positioner, nettoinvesteringar och avbrytandet av säkringsredovisning. Många av de frågor som besvaras i avsnittet omfattas av ytterligare detaljer i illustrationerna i avsnitt 3.

Så kan säkringsredovisning tillämpas

Den tredje delen av skriften innehåller tio detaljerade illustrationer av hur säkringsredovisning kan tillämpas i praktiken och belyser säkringsdokumentation, uppföljning och redovisning i olika situationer. De ger en bra utgångspunkt för att utvärdera om det finns förutsättningar för att effektivisera och förbättra företagets riskhantering och redovisning.

Skriften är ett bra verktyg att använda som vägledning för hur säkringsredovisning kan och ska tillämpas för olika typer av riskhanteringsstrategier. De strategier och lösningar som beskrivs i skriften ger inte bara svar för nybörjaren utan även för dem som vill fördjupa sig i detaljfrågor och visar hur säkringsredovisning kan uppnås inom ett brett spektrum av situationer.

Vi hoppas att du tar del av PwC:s skrift "Achieving Hedge Accounting in Practice under IFRS 9" och finner den användbar när det är dags att tillämpa säkringsredovisning enligt IFRS 9.
 

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Julia Rennermalm

Julia Rennermalm

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 57

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide