Förslag till sänkt bolagsskatt kan påverka uppskjutna skatter i Q2-rapporten

2018-05-03

två kvinnor sitter och tittar på surfplatta

Regeringen överlämnade i mars 2018 en remiss till Lagrådet med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget innebär bland annat att bolagsskattesatsen sänks i två steg fram till 2021, och de nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Detta behöver du tänka på. 

Bolagsskatten sänks i två steg

Förslaget om sänkt skattesats sker således i två steg. Först sänks bolagsskatten från 22 procent ned till 21,4 procent och detta gäller för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare. I steg två sänks bolagsskattesatsen till 20,6 procent från och med räkenskapsår som inleds 1 januari 2021. Denna ändring av bolagsskattesats ska beaktas i redovisningen från och med den tidpunkt Riksdagen fattar beslut om denna ändring, vilket troligen sker i juni 2018. Detta innebär sannolikt att effekterna av Riksdagsbeslutet ska beaktas i Q2-rapporterna 2018.

Det här behöver bolagen göra

Förutsatt att Riksdagen fattar beslut om att godkänna denna ändring i juni 2018 behöver bolag således gå igenom sina temporära skillnader och underskottsavdrag i bokslutet per 30 juni 2018 för att bedöma effekten på uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran vid denna tidpunkt. En bedömning behöver göras av när temporära skillnader kommer att reverseras och när underskottsavdrag kommer att utnyttjas i framtiden.

De som förväntas reverseras eller utnyttjas under 2018 tillämpar man 22 procent på, de som reverseras eller utnyttjas under 2019 och 2020 tillämpar man 21,4 procent på och övriga som reverseras eller utnyttjas från och med 2021 ska man tillämpa 20,6 procent på.

Den förändring av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som uppkommer i och med detta redovisas i resultatet, utom i den mån den är hänförlig till poster som tidigare redovisats i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I så fall redovisas förändringen i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital.

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide