Områden att beakta inför upprättandet av årsredovisningen för 2018

2018-12-19

hand på miniräknare

Inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har vi sammanställt vilka nyheter och övriga områden som gäller och som kan behöva beaktas om de är tillämpliga.

Nyheter från IASB och IFRS Interpretations Committee

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument ska tillämpas för räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018. Nedan följer en sammanställning över PwC:s publicerade artiklar avseende IFRS 9 under 2018.

IFRS 9 - Ny upplaga av säkringsredovisningsbibeln har publicerats

IFRS 9 - Ny redovisning för omförhandlade finansiella skulder

IFRS 9 - Så beräknar man kreditriskreserv för koncerninterna fordringar

IFRS 9 - Förändrad redovisning av resultat från ränteswappar

Nu tillämpas IFRS 9 - blev det så annorlunda?

IFRS 9 - Mer om effekterna av övergången och påverkan på Q1 2018

IFRS 9 - Så hanterar du de nya upplysningskraven

Leasingavtal i utländsk valuta – det kan finnas behov av att hantera valutarisken

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 "Intäkter från avtal med kunder" ska tillämpas för räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018. Nedan följer en sammanställning över PwC:s publicerade artiklar avseende IFRS 15 under 2018.

Nytt viktigt upplysningskrav från IFRS 15 gäller redan i Q1 rapporten för 2018

IFRS 15 - ”kejsarens nya kläder” eller bara enligt förväntan

IFRS 15 - Hur tillämpar företag det nya upplysningskravet i Q1 2018?

IFRS 15 - så upprättar du årsredovisningen för 2018

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 "Leasingavtal" ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den från och med 1 januari 2019. Upplysningar om effekter vid övergången till IFRS 16 ska dock lämnas i årsredovisningen för 2018. Nedan följer en sammanställning över PwC:s publicerade artiklar avseende IFRS 16 under 2018.

Har ditt företag valt metod för övergång till IFRS 16 Leasingavtal?

Så fastställer du leasingperioden enligt IFRS 16

IFRS 16 – Är avtalet ett leasingavtal eller ett tjänsteavtal?

Hur kommer man igång med IFRS 16?

Kommunicera effekterna av IFRS 16 till dina intressenter!

IFRS 16 - Så här informerar du om övergången

IFRS 16 - Så fastställer du diskonteringsräntan för leasingskulden

IFRS 16 – Så här redovisas en sale and leaseback-transaktion

Övriga områden

Ändring i IAS 19 kan påverka pensionskostnaden

Årliga förbättringar av IFRS standarder

Leverantörsfinansiering – när ersätts leverantörsskulden med en bankskuld?

Kryptovaluta: redovisningsmässiga överväganden enligt IFRS

IFRIC 23 - Vägledning vid redovisning av osäkerheter i skattepositioner

IFRS 9/IAS 28 - Nu förtydligas redovisningen av långsiktiga innehav i intresseföretag och joint ventures

ESMA:s fokusområden för årsredovisningar 2018 samt FAQ avseende alternativa nyckeltal

Frågor och svar avseende ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal

ESMA:s fokusområden inför årsredovisningen 2018

Nyheter K3, K2, ÅRL, BFL och BFN bokslutet 2018

För detta räkenskapsår har det bara gjorts mindre ändringar av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringslagen (BFL). Det har heller inte publicerats några nya allmänna råd från Bokföringsnämnden (BFN). Det innebär sammanfattningsvis att det i princip inte blir några skillnader på redovisningsområdet för de aktiebolag som tillämpar den svenska normgivningen K2 och K3.

För 2016 och 2017 var de stora nyheterna förenklingar för mindre företag, införandet av fonden för utvecklingsutgifter, respektive hållbarhetsupplysningar. Den ändring i ÅRL som finns för 2018 och som rör aktiebolag, är en ändring av definitioner i 6 kap. 7 § ÅRL till följd av ändringar i lagen om värdepappersmarknaden.

Inte heller bokföringslagen innehåller detta år några ändringar som berör ”vanliga” företag.

Som nämns ovan har BFN inte publicerat något nytt allmänt råd, men det allmänna rådet om Årsbokslut som antogs och publicerades i slutet av 2017 ska i år tillämpas för de företag som inte upprättar en årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut. I samband med att det nya allmänna rådet publicerades, upphävdes även 52 gamla allmänna råd och uttalanden och det kan därför vara bra att ha i åtanke att inte söka vägledning från eller hänvisa till dessa längre.

Några mindre ändringar har skett i K2, bland annat framgår att en ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv, att uppgifter om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not både för innevarande och närmast föregående räkenskapsår.

För företag som tillämpar K3, är det viktigt att komma ihåg att se över värderingen av uppskjutna skatte-fordringar och skulder, detta med anledning av de ändrade skattesatserna framöver. Se även länk enligt nedan till artiklar om detta.

Nytt K-regelverk för årsbokslut

Nytt regelverk vid upprättande av årsbokslut. Tillämpas från räkenskapsår som inleds 1 januari 2018. Regelverket utgår från K2 med anpassning till olika företagsformer som kan upprätta årsbokslut. Möjlighet finns även att upprätta årsbokslutet enligt värderingsregler i K3 så långt som lagstiftningen tillåter.

Snart kommer nya lagar för kommunal bokföring och redovisning

Förslag till sänkt bolagsskatt kan påverka uppskjutna skatter i Q2-rapporten

Nya skatteregler för företagssektorn träder snart i kraft

Sänkning av bolagsskatten är nu godkänd

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning (följ upp titel)

Andra nyheter för K2-bolag

Sedan mars 2018 finns nu möjlighet för digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. För närvarande gäller detta enbart företag som upprättar årsredovisning enligt K2 och för att kunna göra detta behövs även specifik programvara som anges hos Bolagsverket.

Arbete med att möjliggöra även digital inlämning för företag som upprättar enligt K3 pågår, och planen är att sådana företag ska kunna lämna in digital under senare delen av våren 2019. Detta gäller dock ej om man upprättar koncernredovisning, eftersom en färdigställd taxonomi för koncernredovisning saknas för närvarande.

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering

Rådet för finansiell rapportering har uppdaterat rekommendationerna RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Ändringarna är tillämpliga från och med den 1 januari 2018 för företag vars räkenskapsår är kalenderår. I artikeln nedan redogör vi för vilka nyheterna är.

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering att tillämpa från den 1 januari 2018
 

Kontakta oss

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide