ESMA:s fokusområden för årsredovisningen 2019

2019-12-09

kvinna skriver på whiteboard

Upplysningar om den nya standarden IFRS 16, förbättring av upplysningar kring IFRS 9 och IFRS 15 samt specifika frågor relaterade till IAS 12 hamnar i fokus när de europeiska tillsynsmyndigheterna ska granska de noterade företagens finansiella rapporter för 2019. Detta bör du tänka på vid upprättande av årsredovisningen för 2019.

ESMA (European Securities and Markets Authority), har publicerat sitt årliga uttalande om de gemensamma fokusområden som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar för 2019 (se ESMA:s rapport "European common enforcement priorities for 2019 annual financial reports" här).

– Rapporten har sin bakgrund i att ESMA vill främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom hela EU och fokusområdena har tagits fram i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna, kommenterar Cecilia Nordenadler, IFRS-specialist, PwC.

De har valt ut följande tre fokusområden inom ramen för de finansiella rapporterna

 1. Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal.
 2. Uppföljning av specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 9 Finansiella  instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 3. Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IAS 12 Inkomstskatter (inklusive IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling).

Utöver ovan fokusområden betonar även ESMA vikten av att företagen:

 • Förbereder tillämpningen av ändringarna som IASB föreslagit till följd IBOR-reformen och håller sig informerade om EU:s godkännandeprocess avseende dessa (se vår artikel "Slutet för LIBOR och andra referensräntor – så påverkas redovisningen").
 • Lämnar företagsspecifika upplysningar i de finansiella rapporterna samt informativa förklaringar av frågor som är relevanta för en förståelse av företagets resultat och ställning.
 • Följer Brexitförhandlingarna nära och att lämnar upplysningar om eventuella effekter av Brexit.

Fokusområde 1: Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 16

2019 är det första året då det varit obligatoriskt att tillämpa IFRS 16. ESMA framhåller ett antal punkter att ta hänsyn till när de lämnar upplysningar:

 • Uppmuntrar ESMA företagen att lämna transparenta upplysningar kring de antaganden och bedömningar som gjorts vid tillämpning av IFRS 16 som exempelvis avseende diskonteringsränta, leasingperiod samt huruvida definitionen av leasingavtal är uppfylld.
 • Upplysningar om övergången till IFRS 16 som information om övergångsmetod och praktiska undantag som tillämpats vid övergången. Om den modifierade övergångsmetoden har tillämpats ska upplysning lämnas om den marginella låneränta som använts samt en förklaring av skillnaden mellan upplysningen om operationella leasar enligt IAS 17 och den leasingskuld som redovisats enligt IFRS 16.
 • Utöver upplysningar som krävs enligt IAS 36 när nedskrivning sker av en nyttjanderätt uppmuntrar ESMA företagen att upplysa om hur metoder, input och antaganden som använts i nedskrivningstester har ändrats till följd av IFRS 16.

ESMA påpekar också att företagen bör följa de diskussioner som förs av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) och de agendabeslut som fattas. För mer information, se vår artikel "Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa".

Fokusområde två: Uppföljning av specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 9 och IFRS 15

Utövare av tillsyn kommer att fortsatt fokusera på tillämpningen av IFRS 9 och 15. Detta gäller särskilt finansiella företag (IFRS 9) och företag i branscher som särskilt påverkats av IFRS 15 tillämpningen. Kvaliteten kan förbättras i årsredovisningen 2019 baserat på erfarenheter från första årets tillämpning av standarderna.

I finansiella företag anser ESMA att de områden i IFRS 9/IFRS 7 som är relevanta att förbättra är:

 • Upplysningar kring framåtblickande information vid fastställande av "expected credit losses" (ECL).
 • Betydande ökning i kreditrisk.
 • Transparent information avseende ECL-reserven och ECL.upplysningar som disaggregering, kvalitativa och kvantitativa upplysningar samt känslighetsanalys.

ESMA anser att upplysningarna enligt IFRS 15 som lämnas av företagen kan förbättras ytterligare, särskilt vad gäller:

 • Redovisningsprinciper,
 • Upplysningar om betydande bedömningar och antaganden,
 • Disaggregering av intäkter,
 • Information om avtalstillgångar och avtalsskulder.

ESMA menar att IFRS IC:s agendabeslut avseende IFRS 15 bör beaktas av företagen. Se IFRS IC:s sammanställning över publicerade agendabeslut för perioden januari till september 2019 här.

Fokusområde 3: Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IAS 12 (inklusive IFRIC 23)

ESMA uppmärksammar företagen på att de nyligen publicerat ett "Public statement" avseende tillämpningen av IAS 12 när uppskjuten skattefordran redovisas avseende förlustavdrag. I detta dokument lämnas vägledning kring vissa begrepp i IAS 12 såsom övertygande faktorer och sannolikhet. Se artikeln "ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag" samt länk till ESMA:s uttalande här.

– ESMA förväntar sig att företagen lämnar tillräckligt transparenta upplysningar om de bedömningar som gjorts vid fastställandet av osäkra skattepositioner. ESMA poängterar också att osäkra skattepositioner utgör inkomstskatt enligt IAS 12, därmed ska dessa redovisas som aktuell eller uppskjuten skatt, kommenterar Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC.

För med information kring IFRIC 23, se vår artikel "IFRIC 23 – vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatter" här.

Särskilda granskningsområden som ESMA också ska följa upp i årsredovisningen 2019

 ESMA vill särskilt följa upp två områden utanför de finansiella rapporterna:

 • Upplysningar kring icke-finansiell information med särskilt fokus på frågor rörande miljö och klimatförändringar,
 • Specifika frågor rörande ESMA:s vägledning om alternativa nyckeltal (APM). Om alternativa nyckeltal har ändrats till följd av tillämpningen av IFRS 16 medför detta att upplysningar ska lämnas kring omfattningen och anledningen till ändringarna, varför ett APM ger läsaren användbar information om företagets finansiella position, kassaflöde eller resultat samt syftet med att använda ett visst APM.

Har du frågor avseende upplysningar i årsredovisningen för 2019? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide