Leasingavtal enligt IFRS 16 – så här hanteras uppskjuten skatt

2019-12-09

man och kvinna på kontor tittar på laptop

Det råder för närvarande osäkerhet kring om och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasingavtal. Det finns dessutom två alternativ för hur uppskjuten skatt ska presenteras i tilläggsupplysningarna. International Accounting Standards Board (IASB) har nu publicerat ett utkast till vägledning.

I dagsläget saknas vägledning från IASB för redovisning av uppskjuten skatt på tillgångar och skulder relaterade till leasingavtal. Avsaknad av vägledning var ett problem även före införandet av den nya leasingstandarden IFRS 16, beträffande redovisning av finansiella leasingavtal enligt IAS 17.

– Frågan är högaktuell då alla noterade företag berörs av IFRS 16, medan förekomsten av finansiell leasing enligt IAS 17 inte var särskilt vanlig bland börsföretagen. För att klargöra redovisningen och främja konsekvent tillämpning har IASB beslutat sig för att införa vägledning på detta område genom ändring av standarden för inkomstskatter. Denna vägledning kommer tyvärr inte att vara slutlig till årsredovisningen 2019, utan först en bit in på 2020, kommenterar Claes Janzon, partner och IFRS-specialist, PwC.

IASB:s utkast till ändring av IAS 12 Inkomstskatter hittar du här.

– Fram till att IASB kommer ut med slutlig vägledning som behandlar redovisning av uppskjuten skatt på leasingavtal bedömer vi att det finns tre alternativa sätt att hantera denna, säger Cecilia Nordenadler, IFRS-specialist, PwC:

  1. Ingen uppskjuten skatt redovisas
  2. Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning och tilläggsupplysningar
  3. Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar

Alternativ 1: Ingen uppskjuten skatt redovisas

Det första alternativet betraktar tillgången (nyttjanderätten) och skulden (leasingskulden) separat och tar inte hänsyn till att dessa två poster är resultatet av en och samma transaktion. Undantaget i IAS 12 från att redovisa uppskjuten skatt vid första redovisningen av en tillgång eller skuld tillämpas. Detta innebär att ingen uppskjuten skatt redovisas kopplat till de poster som uppstår till följd av redovisning enligt IFRS 16.

I efterföljande perioder måste företaget analysera ändringar av temporära skillnader för att avgöra huruvida ändringar är kopplade till den initiala redovisningen av tillgången och skulden, eller om det är nya temporära skillnader som uppstått och att uppskjuten skatt därmed ska redovisas på dessa.

Alternativ 2: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning och tilläggsupplysningar

Det andra alternativet betraktar leasingavtalet som en enda transaktion i vilken tillgången och skulden är kopplade till varandra. Det uppstår inte någon temporär skillnad vid första redovisningen av leasingavtalet då man beaktar tillgången och skulden på nettobasis i denna analys.[1]

I efterföljande perioder uppstår dock temporära skillnader som ska redovisas till följd av att tillgången skrivs av i en annan takt än amortering sker av skulden. Uppskjuten skatt presenteras netto i såväl balansräkning som i tilläggsupplysningar.

Alternativ 3: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar

Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt[2]. Därför ska uppskjuten skatt redovisas enligt detta alternativ. Vid ingången av leasingavtalet redovisas en tillgång och en skuld samtidigt, med lika stora men motsatta temporära skillnader. Detta alternativ leder till samma nettoredovisade uppskjuten skatt i balansräkningen som alternativ 2. Upplysningarna blir dock annorlunda, eftersom upplysning ska lämnas om bruttobeloppen för både uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld.

Hur ska uppskjuten skatt på leasingavtal hanteras i årsredovisningen 2019?

– IASB hinner inte publicera en slutlig vägledning innan det är dags för företagen att publicera sina årsredovisningar för 2019. Samtliga tre alternativ är alltså möjliga att tillämpa tills dess att IASB publicerar en slutlig vägledning och denna vägledning träder ikraft. Oavsett vilket alternativ som tillämpas så ska den valda redovisningsprincipen tillämpas konsekvent och beskrivas tydligt bland redovisningsprinciperna i årsredovisningen, förklarar Cecilia Nordenadler.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!


[1] Därför är inte undantaget i IAS 12 från att redovisa uppskjuten skatt vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld tillämpligt i detta alternativ.

[2] I detta fall anses undantaget endast gälla då endera en tillgång eller skuld redovisas.

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide