Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar – fungerar det?

2019-12-02

kvinnohänder håller i surfplatta

Övergången till den nya leasingstandarden IFRS 16 har medfört stora effekter för flygindustrin, som frågat IFRS Intepretations committee (IFRS IC) om valutarisken i ett flygplan kan säkras. IFRS IC har publicerat ett svar på den mer principiella frågan huruvida en icke-finansiell tillgång kan vara säkrat föremål i en verkligt värde-säkring.

De nya redovisningsreglerna för leasing i IFRS 16 innebär att företag som har operationella leasingkontrakt från 2019 redovisar en finansiell skuld för framtida leasingbetalningar. I det fall skulden är i utländsk valuta omvärderas den vid varje balansdag till aktuell valutakurs och omvärderingen redovisas i resultaträkningen.

Har en stor påverkan

Nyttjanderättstillgången som också redovisas är dock i företagets funktionella valuta. Denna regeländring har stor påverkan på exempelvis flygbolag, vilket ledde till att de har undersökt olika alternativ för att hantera omvärderingen av skulden.

– Ett av alternativen som flygindustrin övervägde var om det är möjligt att tillämpa säkringsredovisning med leasingskulden som säkringsinstrument. Då passagerarplan normalt sett köps och säljs i dollar skulle en ansats kunna vara att säkra valutarisken i verkligt värde på de flygplan som ägs och tillämpa verkligt värde-säkringsredovisning för detta, kommenterar Per-Ove Zetterlund, IFRS-specialist, PwC Sverige.

Så tyckte IFRS IC

IFRS IC beslutade att överväga den mer principiella frågan om huruvida en icke-finansiell tillgång som används i företagets verksamhet, det vill säga som redovisas som maskiner och inventarier, kan vara säkrat föremål i en verkligt värde-säkring. IFRS IC ansåg att svaret på denna fråga kunde utläsas från IFRS 9 Finansiella instrument och att något förtydligande av standarden inte behövdes.

I sitt agendasvar framhöll IFRS IC följande punkter:

1) Är det möjligt att säkra verkligt värde-risk i en icke-finansiellt tillgång såsom exempelvis ett flygplan eller liknande?

- Ja, eftersom det endast krävs att marknadsvärdet för det säkrade föremålet ska kunna påverka resultaträkningen, vilket kan ske om flygplanet säljs.

2) Är det möjligt att säkra enbart valutarisk komponenten i det verkliga värdet av ett flygplan?

- Ja, men enbart om den icke-finansiella tillgången enbart prissätts i en valuta. IFRS IC tillade dessutom att bara för att betalning sker i dollar så innebär det inte nödvändigtvis att prissättning sker i dollar.

3) Är säkringsrelationen konsistent med företagets riskhantering?

- Troligtvis inte – här menade IFRS IC att det borde vara ovanligt att riskhantering fokuserar på verkligt värde risken i en tillgång som innehas för förbrukning. Det kan vara möjligt om företaget regelbundet säljer tillgången efter en viss tid. I så fall bör inte säkring vara möjligt för mer än den förväntade försäljningslikviden.

Åtminstone två av IFRS IC:s slutsatser enligt ovan framgår inte uttryckligen av IFRS 9 och får nog anses vara tolkningar. Det två slutsatser gäller:

  • Punkt två ovan som anger att för att valuta ska kunna vara en säkringsbar komponent får den icke finansiella tillgången enbart prissättas i en enda valuta och
  • Punkt tre ovan som anger att en verkligt värde-säkring under de beskrivna förutsättningarna inte kan avse mer än det förväntade försäljningsvärdet.

– Slutsatsen är att det sannolikt är ganska få situationer som uppfyller förutsättningarna i IFRS IC:s agendasvar om när en icke-finansiell tillgång som används i en verksamhet kan vara säkrat föremål i en verkligt värde-säkring av valutarisk, säger Per-Ove Zetterlund.

För information och en fullständig förteckning över IFRS IC:s publicerae agendasvar hittills under 2019, se Compilation of Agenda Decisions – Volume 1

För information om IFRS IC arbetsprocess kring och publicering av agendasvar, se vår artikel Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa

Vill du veta mer om säkringsredovisning enligt IFRS? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide