Alternativa nyckeltal och delårsrapportering

Juni 2016

För företag som är noterade på en reglerad marknad träder ESMAs nya riktlinjer om alternativa nyckeltal i kraft den 3 juli 2016. Detta innebär att företag som har kalenderår som räkenskapsår ska tillämpa riktlinjerna för första gången i den kvartalsrapport som publiceras för kvartal två (Q2 2016).

I den här artikeln diskuterar vi hur en tillämpning av de nya riktlinjerna kan bli genom att applicera dem på en exempelkoncern ”IFRS Gaap AB koncernen”.

Alternativt nyckeltal, definition

Riktlinjerna tar sikte på de finansiella mått (”nyckeltal”) över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, resultat eller kassaflöde, som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk. Exempel på alternativa nyckeltal är EBITDA, rörelseresultat före jämförelsestörande poster, och nettoskuld. Mått som definieras i IFRS omfattas inte av ESMA:s riktlinjer vilket innebär att måtten omsättning, nettoresultat och vinst per aktie inte omfattas.

Bakgrund


ESMA gav under 2015 ut riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APMs) vilka syftar till att öka förståelsen för de alternativa nyckeltal som lämnas i prospekt och annan obligatorisk information. Riktlinjerna gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs efter den 3 juli. Se även artikel i "Accounting update mars 2016", nummer 41, för mer information om bakgrunden.

Ett exempel – Alternativa nyckeltal inom IFRS Gaap AB koncernen
IFRS Gaap AB koncernen är noterad på en reglerad marknad och använder de alternativa nyckeltalen ”Nettoskuld” samt ”EBITDA” i sin kommunikation till marknaden. Nedan exempel illustrerar hur följande upplysningskrav som ska lämnas enligt ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal kan utformas; 

 • Lämnade alternativa nyckeltal ska betecknas på ett sådant sätt att namnet avspeglar deras innehåll och beräkningsgrund. 
 • Alternativa nyckeltal ska inte anges på en mer framträdande plats eller med en mer framträdande betoning eller auktoritet än mått som kommer direkt från finansiella rapporter
 • Företaget ska förklara användningen av alternativa nyckeltal i syfte att ge användare förståelse för deras relevans och tillförlitlighet
 • Företaget ska redovisa definitionerna av alla använda alternativa nyckeltal på ett tydligt och läsbart sätt
 • Avstämning krävs av ett alternativt nyckeltal mot den mest direkt avstämbara posten, delsumman eller totalsumman som anges i de finansiella rapporterna för motsvarande period. Väsentliga avstämningsposter ska identifieras och förklaras var för sig. Avstämning krävs ej om ett alternativt nyckeltal är direkt identifierbart från de finansiella rapporterna
 • Alternativa nyckeltal ska åtföljas av jämförelsetal för motsvarande tidigare perioder

Utöver de krav som illustreras i exemplet kan även följande krav i riktlinjerna vara aktuella:

 • När ett alternativt nyckeltal inte är avstämbart eftersom det inte härrör från de finansiella rapporterna, såsom resultat-prognoser, ska förklaring ges av dess överensstämmelse med de redovisningsprinciper som tillämpats
 • Ett nyckeltal ska definieras och beräknas på ett konsekvent sätt över tiden. Om omdefiniering sker ska företaget:
  • Förklara ändringarna
  • Förklara anledningen till varför dessa ändringar leder fram till en tillförlitlig och mer relevant information
  • Tillhandahålla omräknade jämförelsetal
 • Om ett företag upphör att ange ett alternativt nyckeltal ska förklaring lämnas till varför man anser att detta nyckeltal inte längre ger relevant information.

IFRS Gaap koncernens användning av alternativa nyckeltal
IFRS Gaap koncernen lämnar ett antal nyckeltal i den inledande sammanfattningen på framsidan av delårsrapporten. Det är endast nyckeltal som ligger utanför IFRS tillämpningsområde som träffas av reglerna, såsom nyckeltalen nettoskuld och EBITDA. 

IFRS Gaap koncernens alternativa nyckeltal har inte fått mer framträdande placering eller betoning än mått som är direkt hänförbara till de finansiella rapporterna; de alternativa nyckeltalen lämnas sida vid sida med nyckeltal hämtade direkt från de finansiella rapporterna och har inte exempelvis större teckensnitt eller liknande. Lämnade alternativa nyckeltal har betecknats på ett sådant sätt att namnet avspeglar innehåll och beräkningsgrund. 


Exempel syfte och definition

Nettoskuld (Kassa)

IFRS Gaap AB koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Koncernen anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Koncernen definierar nyckeltalet enligt följande; kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel, kortfristiga placeringar samt derivatinstrument. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

EBITDA

EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Koncernen definierar earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) som rörelseresultat från kvarvarande verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. 

Syfte, definitioner och avstämningar

Vissa av nyckeltalen, rörelseresultat, vinst per aktie och periodens resultat är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna vilket medför att dessa mått anses avstämda och behöver således ej stämmas av. 

IFRS Gaap koncernen har valt att i delårsrapporten infoga ett nytt avsnitt med beskrivningar av syfte och definitioner. Vidare har koncernen inkluderat avstämningar för innevarande period och jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår.  Koncernen har valt att hänvisa till hemsidan avseende presenterade nyckeltals avstämningar som hänför sig till tidigare perioder (vi har ej illustrerat övriga perioder i exemplet). Det är tillåtet enligt riktlinjerna att ersätta informationen som IFRS Gaap koncernen valt att lämna direkt i delårsrapporten med en direkt hänvisning till andra, tidigare publicerade dokument som innehåller dessa upplysningar om alternativa nyckeltal och som är snabbt och lättåtkomliga för användare. Detta är dock inte tillåtet för jämförelsetal.

Några komplexa tillämpningsfrågor 

Ovanstående exempel är renodlat och medför inte särskilt komplexa tillämpningsfrågor. Om IFRS Gaap AB exempelvis hade valt att definiera EBITDA som ”earnings before interest, tax, depreciation and amortization exklusive jämförelsestörande poster” avspeglar inte benämningen EBITDA nyckeltalets innehåll och beräkningsgrund, vilket således kräver åtgärd för att uppfylla kraven i riktlinjerna.

Den uppställningsform för resultaträkningen som valts kan påverka vilken tillkommande information som måste lämnas till följd av riktlinjerna. Exempelvis kan ett företag med kostnadsslagsindelad resultaträkning använda EBITDA som delsumma i resultaträkningen. Därmed krävs ingen avstämning av nyckeltalet mot de finansiella rapporterna. Däremot ska motivet att använda detta nyckeltal framgå. 

Vissa nyckeltal, såsom Rörelseresultat, utgör ett alternativt nyckeltal eftersom det inte definieras inom IFRS.  Det nyckeltalet är dock att betrakta som allmänt vedertaget vad gäller definition och syfte. Det är också direkt avstämningsbart mot de finansiella rapporterna, vilket torde medföra för de flesta företag att upplysningskraven kan anses uppfyllda utan särskild åtgärd. 

När företagen väl utformat upplysningarna torde det i efterföljande delårsrapporter i många fall inte vara problematiskt att tillämpa riktlinjerna såvida det inte sker förändringar i definitioner eller vilka nyckeltal som presenteras i delårsrapporten. Sådana förändringar föranleder att ytterligare upplysningar ska lämnas. I sitt arbete med riktlinjerna bör företagen utforma informationen så att den är företagsspecifik och undvika generiska formuleringar. På detta sätt kan det unika med företagets affärsmodell lyftas fram och företagsledningen kan även beskriva hur den betraktar prestation och finansiell ställning utifrån sitt perspektiv.

Omfattning och utformning

Redovisningsforskning1 har visat att förekomsten av alternativa nyckeltal är stor och att det finns många olika definitioner och presentationssätt. Det finns ett antal nyckeltal som är unika för enstaka upprättare. Nyckeltalens innehåll kan även variera över tiden, det är inte ovanligt att ett nyckeltal har visst innehåll ett kvartal för att ett annat kvartal bestå av andra komponenter. 

Naturligtvis i en del fall drivet av enstaka affärshändelser, men i andra fall utan att det finns en till läsaren av rapporten kommunicerad anledning. Det förekommer även att vedertagna namn på nyckeltal används på olika sätt av olika företag, d v s det är inte samma innehåll i nyckeltalen trots att de har likadana namn. Sammantaget visar forskning att det finns ett behov av att företag är transparenta och konsekventa i bruket av alternativa nyckeltal för att de ska vara relevanta, tillförlitliga och ge nytta till användarna av de finansiella rapporterna. 

Scheja, Mikael, 2009, Börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp - En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP measures. Doktorsavhandling 1258, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

Kontakta oss

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Följ oss i sociala medier