IFRS 17 – En ny era för redovisning av försäkringsavtal

2017-06-29

Efter 20 års arbete publicerade International Accounting Standards Board (IASB) den 18 maj 2017 en ny standard för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17 Insurance Contracts. IFRS 17 ersätter den nuvarande standarden, IFRS 4, som varit en tillfällig standard med fokus på upplysningar. Värderingsmässigt utgick IFRS 4 från lokala regler för värdering av de försäkringstekniska avsättningarna.


IFRS 17 kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. Tidigare tillämpning är tillåten för bolag som samtidigt tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 

IASB:s mål med IFRS 17 är att öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringsavtal. För första gången någonsin kommer nu försäkringskontrakt globalt att redovisas på samma sätt. Det är ett paradigmskifte mot idag, där det finns betydande skillnader mellan olika länder i hur redovisningsregler och aktuariella metoder för beräkning av avsättningar tillämpas.  
 

Tillämpningsområde

IFRS 17 ska tillämpas vid redovisning av försäkringsavtal, återförsäkringsavtal och redovisning av investeringsavtal med återbäring, exempelvis vissa fondförsäkringsavtal, i de fall bolaget även ger ut försäkringsavtal. Försäkringstagare behöver, bortsett från återförsäkringsavtal, inte tillämpa IFRS 17 för redovisning av sina försäkringsavtal.


Den nya standarden berör inte bara registrerade försäkringsbolag utan alla bolag som ger ut försäkringsavtal och som tillämpar IFRS, det vill säga potentiellt sett alla noterade bolag. Även om IASB har ansträngt sig för att begränsa tillämpningen till det som betraktas som försäkringsavtal idag kan det inte uteslutas att vissa avtal som idag behandlas som finansiella instrument kan påverkas.


För icke-noterade försäkringsbolag har Finansinspektionen sedan tidigare ställt krav på att IFRS 4 ska tillämpas. Redovisningen enligt IFRS 4 har till stor del baserats på gamla svenska redovisningsprinciper. Det är idag oklart om Finansinspektionen kommer att kräva att IFRS 17 skall tillämpas för onoterade bolag och tillämpningen av standarden i dessa bolag behöver därför bekräftas av myndigheterna.
 

Vad kommer den nya standarden att innebära?

I Sverige kommer försäkringsbolagen att se förändrade intäktsmönster, särskilt för långvariga livförsäkringskontrakt. Den vinst som uppstår i ett försäkringskontrakt som redovisas enligt IFRS 17s huvudalternativ, kommer att periodiseras i resultaträkningen i takt med att bolaget uppfyller sitt åtagande att stå risken för den försäkrade händelsen. Periodiseringen sker genom en ny redovisningsteknisk komponent, contractual service margin (CSM), och innebär att försäkringsredovisning får en intäktsredovisning som blir mer lik intäktsredovisning i andra branscher. Eventuella förluster som uppstår i försäkringsavtalen kommer redovisas i resultaträkningen från dag ett.


CSM är en av de förändringar som kommer öka komplexiteten i redovisningen av försäkringsavtal. IFRS 17 kommer även att innebära att de försäkringstekniska avsättningarna ska delas in i ett antal olika komponenter och redovisningen av förändringar i komponenterna kan behöva redovisas på flera olika rader i resultaträkningen och i övrigt totalresultat. Resultaträkningens uppställningsform ändras för att ge en tydligare bild av hur periodens resultat har uppstått, och de tillkommande upplysningskraven kommer att resultera i ytterligare relevant information för läsaren.


Införandet av den nya standarden kommer att kräva väsentliga förändringar i försäkringsgivares IT-infrastruktur avseende exempelvis redovisningssystem, aktuariella beräkningsmodeller och dataflöden. Standarden kommer även innebära att stora mängder beräkningar behöver göras på en detaljerad nivå vilket kräver mer automatisering, större beräkningskapacitet och förbättrad datakvalitet jämfört med idag, särskilt om dagens korta rapporteringstider skall kunna bibehållas.


Standarden kommer också påverka bolagens verksamhet inom områden som exempelvis verksamhetsuppföljning, produktutveckling och ersättningssystem.

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Erica Ulfgrim

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 10

Följ oss i sociala medier