IFRS 15 - Revenue from contracts with customers, konsekvenser utöver redovisning och finansiell rapportering

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare. Standarden ska, med några få undantag, tillämpas retroaktivt.  Den innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning.

Arbetet med att implementera IFRS 15 har nu pågått i cirka två år och ett och ett halvt år kvarstår innan standarden träder i kraft. Vi kan konstatera att påverkan av IFRS 15 går utöver redovisning och finansiell rapportering. Förändringen av hur intäkter redovisas kan komma att påverka verksamheten signifikant i flera avseenden. Framförallt kan systemmiljön och processerna för interna kontroller komma att behöva ändras varför det underlättar att se över effekterna i god tid. Även interna och externa styrmedel som baseras på KPI kan komma att påverkas. Utformning av kontrakt blir än viktigare i och med IFRS 15:s införande. Nedan diskuterar vi dessa områden och vår erfarenhet hittills.

Formaliserad och bred projektorganisation

Vår erfarenhet hittills visar att en lyckosam konvertering till IFRS 15 är en sådan som bedrivs som ett ”cross-function”-projekt inom företaget. Detta innebär att det inte enbart är ekonomiavdelningen som arbetar med IFRS 15 utan implementeringsteamen utgörs av kompetenser från ekonomi, juridik, försäljning, IT, internkontroll och IR. På detta sätt fångar företaget upp alla nyanser av IFRS 15:s påverkan och har god kontroll på analys, behov och erforderliga förändringar. 

Den projektorganisation som bör skapas ska således innefatta samtliga dessa kompetenser. Utöver projektgruppen bör också en beslutsför styrgrupp etableras, till vilken svåra bedömningsfrågor och ställningstaganden som uppdagas under implementeringen skickas upp. Styrgruppen bör ledas av representant från företagets ledningsgrupp, exempelvis företagets CFO. På så sätt säkerställs såväl insikt som acceptans av projektet.
 

Systemmiljön viktig framgångsfaktor

Att byta eller förändra ett företag systemmiljö är ett projekt som kan ta relativt lång tid att genomföra. En viktig fråga gällande systemmiljön blir därför om nuvarande affärssystem klarar av att hantera IFRS15. Detta gäller bland annat om systemet klarar av att hantera avtalen och de så kallade ”prestationsåtagandena” ändamålsenligt och samla in, hantera, aggregera och beräkna belopp i redovisning och skapa de tilläggsupplysningar som ska ingå i årsredovisningen. Självklart bör utgångspunkten vara att behålla nuvarande system i så stor utsträckning som möjligt, men det kan komma att krävas någon form av påbyggnad eller separat mjukvaruverktyg för att hantera den data som krävs. Ett annat alternativ är helt enkelt att överväga ett nytt eller uppgraderat affärssystem. Kanske naturligt om förändringarna är av större dignitet eller att man snart bör byta system även av andra skäl. 

Vilket alternativ som lämpar sig bäst avgörs från fall till fall men en viktig framgångsfaktor för en lyckad IFRS15-konvertering är att kartlägga och se över de intäktsprocesser och flöden man förväntas ha i verksamheten framöver och kravställa dessa mot systemet. 

Påverkan på andra delar av verksamheten

Vi rekommenderar alltid en detaljerad genomgång av IFRS 15 och dess påverkan på andra delar i verksamheten förutom redovisning och system. 

Förändringar i system och metodiken för hur intäkter beräknas, förändrar också delar av verksamhetens affärsprocesser, risker och intern kontroll. Hur kommer man behöva säkerställa att intäkterna redovisas fullständigt och korrekt? Uppkommer det nya affärsrisker som måste hanteras med intern kontroll? 

Ett exempel på ett område i företagets affärsprocesser som kan påverkas väsentligt är kontraktshantering. Vad får olika typer av kontrakt och skrivelser för påverkan på hur intäkten ska redovisas och stämmer det med företagets förväntningar? Finns det styrmedel och policies för hur kontrakt skall utformas i framtiden i enlighet med IFRS 15? Vi kan redan idag se att i vissa branscher kommer kontrakt att behöva omformuleras för att kunna intäktsredovisas på ett rättvisande sätt enligt IFRS 15. Detta gäller exempelvis IFRS 15:s krav på så kallade ”rätt till betalning” för att kunna tillämpa successiv vinstavräkning i vissa avtalssituationer. Företag som idag tillämpar successiv vinstavräkning kan komma att behöva se över sina termineringsklausuler, både i befintliga kontrakt för en eventuell omförhandling, men än viktigare blir att tillse att de framtida kontrakt som ska ingås är formulerade på ett sätt som medger successiv vinstavräkning. 

Eftersom IFRS 15 kan förändra tidpunkten samt beloppsstorleken för intäktsredovisningen jämfört med tidigare, kan olika intressenters bild av företaget förändras. Viktigt är därför att kunna ge en tydlig bild av hur den nya intäktsredovisningen kommer att påverka företagets finansiella position, strategi och framtida affärsmodell. 

Införandet av den nya intäktsstandarden kommer sannolikt att kunna påverka nyckeltal, interna mått och styrmedel vilka baseras på ett resultatmått. Inte sällan har företag incitamentsprogram som bygger på ett resultatmått. Utfallen rubbas naturligtvis om intäkter redovisas till andra belopp och vid andra tidpunkter än vad som var förutsättningarna när programmen infördes. Dessa bör således vara föremål för översyn i syfte att inte få effekter som inte var förväntade. 

Vidare har många företag så kallade ”covenanter” i sina låneavtal. Dessa bygger vanligen på olika resultatbaserade nyckeltal. Vi uppmanar därför företag att se över befintliga låneavtal och covenanter och se om det finns behov av att i god tid diskutera med sin långivare om en eventuell modifiering av covenanterna baserat på effekter av IFRS 15:s införande.

Slutligen finns det också anledning att se över om det kan uppstå några skattekonsekvenser baserat på om tidpunkten för när intäkten redovisas kommer att förändras. 

Tre områden som man bör prioritera  

  1. Samla ansvaret för övergången till IFRS15 hos en ytterst ansvarig på ledningsnivå och var tydlig med att det inte bara är en redovisningsfråga. Skapa en projektorganisation och en trovärdig projektplan. 
  2. Gör en företagsövergripande analys. Utvärdera bland annat intäktsprocesser, system och intern kontroll för att bedöma hur företaget påverkas. 
  3. Designa processer, styrning och system framåtriktat, för att säkerställa att insamling, beräkning och rapportering kan göras av den information som behövs för att efterleva IFRS15. 

Mats Malmberg

010-212 67 66
LinkedIn | E-mail

Ulrika Anjou

010-213 36 21
LinkedIn | E-mail

Kontakta oss

Mats Malmberg

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 66

Följ oss i sociala medier