Koncernredovisning 2014 – exempel enligt IFRS

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern. Den baseras på kraven i IFRS standarder och tolkningar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014.

I exemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom exempelföretaget inte är ett finansiellt företag. Exemplet belyser inte heller sådan information som inte formellt krävs i en årsredovisningshandling men som ofta publiceras i årsredovisningen, till exempel rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport.

Ladda ner skriften
Koncernredovisning 2014 – Exempel enligt IFRS

Kontakta oss

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier