Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Nasdaq OMX:s mer flexibla regler för kvartalsrapportering

2014-03-10

Mars 2014

Bakgrund

I syfte att stimulera börsnoteringsklimatet, uppmuntra långsiktighet i investeringar och minska den administrativa bördan för noterade koncerner på Nasdaq OMX Stockholms reglerade marknad samt handelsplattformen First North, har Nasdaq OMX Stockholm sett över reglerna för kvartalsrapportering. Resultatet har blivit mer flexibla regler rörande kvartalsrapporterna för första och tredje kvartalet. Till reglerna har en vägledning tagits fram, ”Vägledning för upprättande av delårsredogörelser”. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2014.

Vägledning om delårsredogörelse

Enligt vägledningen ska delårsredogörelsen innehålla kommentarer avseende koncernens utveckling under delårsperioden. Kommentarerna ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och de marknasförhållanden som koncernen befinner sig i. Som exempel anges hur priser, volymer och valutor påverkat omsättningen. Delårsredogörelsen ska även innehålla ett antal beloppsuppgifter. Information som lämnas ska avse det ackumulerade utfallet för räkenskapsåret (exempelvis januari till september 2014) samt utfallet för kvartalet enskilt (exempelvis Q3 2014) samt relevanta jämförelseperioder, januari till september 2013 respektive Q3 2013 i det här fallet.

Utöver detta ska betydande händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå förändringar i koncernens finansiella ställning och utveckling presenteras. Vägledningen innehåller en förteckning av exempel på betydande händelser och transaktioner. Upplysning ska även lämnas om effekten av förändringar i koncernens struktur, såsom rörelseförvärv. Dessutom ska upplysningar lämnas om intäkter och ett resultatmått per segment, samt en avstämning av segmentsinformation och information på koncernnivå. Vägledningen illustrerar ett exempel på hur detta kan presenteras.

Delårsredogörelsen ska tydligt ange att den är upprättad utifrån vägledningen. Delårsredogörelsen ska publiceras senast två månader efter rapportperiodens slut och den ska vara undertecknad av vd.

Vägledningen har inslag av principen ”följ eller förklara” då den anger att den på enskilda punkter kan frångås och anpassas till specifika förutsättningar som gäller för den enskilda koncernen. Detta förutsatt att det framgår av rapporten och att koncernen förklarar för marknaden hur den gjort i stället och skälen därtill. Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på den lösning koncernen valt.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide