IFRS 16 - ny leasingstandard

2015-09-15

Januari 2016

Den 13 januari kom slutligen den nya leasingstandarden IFRS 16 som ersätter nuvarande IAS 17. Standarden innebär förändringar framförallt för leasetagaren medan redovisningen för leasegivaren i allt väsentligt är oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att även IFRS 15 ”Revenue from Contracts with Customers” tillämpas från samma tidpunkt.

För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner, i stället ska en ”right-of-use asset” och en leasingskuld redovisas för i princip alla leasingavtal. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Undantag finns för avtal som är kortare än 12 månader och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. 

För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing vilket innebär att dagens redovisning kvarstår i princip oförändrad. Värt att notera är dock att i och med IFRS 16 så införs ny vägledning kring vad som utgör ett leasingavtal, vilket kan komma att få en påverkan på leasegivaren, exempelvis för avtal som innehåller servicetjänster. 

IFRS 16 förväntas påverka de finansiella rapporterna för flertalet leasetagare, vissa av dem väsentligt. Förändringen i de finansiella rapporterna sker i form av bland annat:

  • Nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad förändras då skulderna i balansräkningen ökar.
  • Klassificeringen i resultaträkningen ändras från redovisas som leasinghyra till att redovisas avskrivningar på tillgången och räntekostnader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat men sämre finansnetto.
  • Klassificering i kassaflödesanalysen. Leasingavgifter som tidigare klassificerats i den löpande verksamheten kommer endast kunna fortsätta göra detta för den del som avser räntekostnad (förutsatt att företaget har som policy att redovisa räntor i den löpande verksamheten).

Övergången till IFRS 16 ska redovisas antingen med full retroaktiv tillämpning eller med en förenklad metod. Förenklingen innebär bland annat en beräkningsmodell baserad endast på återstående betalningar, jämförelseåret behöver inte räknas om och avtal där mindre än 12 månader återstår behöver inte beaktas. 

 

Har du frågor kring den nya leasingstandarden, kontakta Anna Lööw, redovisningsspecialist PwC och leasingansvarig, på anna.loow@pwc.com eller 0709-29 38 82.

Kontakta oss

Anna Lööw

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 82

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide