Styrning och ledning

Vart behöver ni gå?

Svaret utgår från organisationens uppdrag så som det definieras av politiska ledare, men det behöver också sättas in i sitt sammanhang och utgå från interna och externa intressenters ståndpunkter. Det måste inspirera och ge energi till att uppnå organisationens syfte.

Chefs- och ledarutveckling

Det finns ett flertal dimensioner av ledarskap i offentlig sektor. Politiken, medborgarna, offentligheten, organisationen, medarbetarna och kollegorna och inte minst ledaren själv har sina perspektiv. Ledarskap, generellt sett, har även en moralisk dimension som består av en mängd normer och värderingar, mer eller mindre uttalade, mer eller mindre medvetna. Strategiskt ledarskap handlar om att klara allt på en gång – att hela tiden fråga vad som är bäst för helheten. Det är här våra nationella ledarprogram kommer in.

  • Kommundirektörsprogrammet 2016 - Future of government
  • Managementprogram för toppledare i offentlig sektor 2016
  • Första linjens chefer
  • Handledning / coaching
  • Skräddarsydda utvecklingsprogram på hemmaplan

Resursfördelningsmodeller

loading-player

Playback of this video is not currently available

Resursfördelning är styrning av verksamheten. Vid resursfördelning är det därmed av stor vikt att ta hänsyn till flera perspektiv och sammanlänkande processer. PwC har tillsammans med beställare tagit fram resursfördelningsmodeller för att stödja kommuner i att skapa en väl avvägd fördelning genom hela verksamheter.

Genom att inkludera bland annat volymantaganden, kommunikation och förankring, demografiska förutsättningar och politiska prioriteringar får kommunen och verksamheterna ett verktyg för att tydliggöra, utveckla och styra verksamheten. Vi har grundläggande principer för fördelning inom områden så som socialtjänsten samt skola och utbildning. Vidare kan vi arbeta med fördelning i samband med fullmäktiges och kommunstyrelsens övergripande budgetprocess.

Analys av hemtjänstkostnader

loading-player

Playback of this video is not currently available

Har du koll på vad hemtjänsten kostar i din kommun?

En god förståelse för hemtjänstverksamheten i en kommun är idag en nödvändighet. Hemtjänsten är ofta en stor kostnadspost och behovet av att framgångsrikt styra och leda hemtjänstverksamheten är stort. Samtidigt upplever många kommuner att de inte har en klar bild av varför de kostar som de gör.

I takt med den demografiska utvecklingen vi står inför är ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser inom äldreomsorgen en viktig utgångspunkt. En gedigen analys av kommunens hemtjänstkostnader är ett bra sätt att börja! PwC har lång erfarenhet av att analysera och utvärdera hemtjänstverksamhet. PwC har tillsammans med SKL tagit fram handledningen ”Koll på Hemtjänsten?”. Handledningen har framgångsrikt använts i flera kommuner för att analysera hemtjänsten. PwC kan med utgångspunkt i handledningen erbjuda en analys av hemtjänstkostnaderna i kommunen och erbjuder därmed ett stöd för att förstå och förklara kommunens kostnadsbild.

Ta pulsen på ekonomistyrning

Ett analyspaket för att kartlägga vad budgetansvariga anser om sina förutsättningar att bedriva en god ekonomistyrning. Syftet är att hjälpa till med underlag för att utveckla ekonomistyrningen.

Kontakta oss

Magnus Hultgren

, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 93

Följ oss i sociala medier