Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

Ekonomiska bedrägerier ökar globalt

Ekonomiska bedrägerier större än någonsin

Världens företag och organisationer utsätts i allt högre grad för bedrägerier i alla dess former. Den totala förlusten beräknas uppgå till svindlande 42 miljarder dollar bara under de senaste 24 månaderna. Det visar PwC:s färska rapport Global Economic Crime and Fraud Survey 2020 (GECS 2020).

Rapporten bygger på svar från 5 000 globala företag och organisationer och slutsatserna är alarmerande. Närmare hälften av de globala respondenterna (47 procent) har drabbats av ekonomiska oegentligheter under de senaste 24 månaderna. De tre största hoten, angreppen och incidenterna kommer från bedrägerier utförda av företagens kunder, cyberbrott och ekonomiska oegentligheter.

"Trenden är lika tydlig som beklaglig: De reella angreppen och hoten ökar i grad, trots att företagens hotmedvetenhet också ökar. Uppenbarligen har många företag fortfarande svårt att gå från ord till handling och förlitar sig i alltför hög grad på att tekniska lösningar ska sätta stopp för angreppen och hoten."

Cecilia Cederberg, forensicexpert, PwC Sverige

Ladda ner Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

Ladda ner rapporten här

Highlights från GECS 2020

  • Ekonomisk brottslighet är fortsatt vanligt förekommande. De brottstyper som har ökat i jämförelse med tidigare år från vår globala undersökning är bedrägerier utförda av kunder, brott mot antitrustlagstiftningen, cyberbrott, redovisningsbrott, mutor och korruption, penningtvätt och immaterialrättsstölder.
  • En tredjedel av alla respondenter svarade att de antingen har blivit ombedda att betala en muta eller har förlorat en möjlighet till en konkurrent som de tror har betalat en muta.
  • Nästan 60 procent av de organisationer som har gjort en incidentutredning anser att de har kommit starkare ut ur krisen. Samtidigt anser nästan hälften av respondenterna att de inte genomfört någon utredning alls. I vår senaste 2020 CEO Survey svarade 58 procent av CEO:erna att de är bekymrade över deras förberedelse/förmåga att hantera kriser.
    Läs mer i CEO Survey 2020

Ingen är immun mot bedrägerier.
Men vissa drabbas oftare än andra.

Företagsledare måste högprioritera arbetet med att förebygga, upptäcka, och även agera kraftfullt när väl bedrägerierna upptäcks. Det är lätt att sticka huvudet i sanden eller invaggas i en falsk säkerhet genom att enbart förlita sig på befintliga tekniska lösningar och implementerade processer.

Förövaren ligger ofta ett steg före och känner till dina svagheter. Du måste arbeta med kontinuerliga utvärderingar, stresstester och en ständig vaksamhet. Företag som håller garden uppe drabbas i mindre uträckning än andra.

Att vara naiv är ingen ursäkt längre. Dags att vakna.

Trenden har pågått i flera år nu: Många företag och organisationer uppvisar gång på gång en aningslöshet gentemot bedrägerier, korruption och andra kriminella handlingar. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i.

Men effekterna behöver vi däremot inte spekulera kring. Siffrorna talar sitt tydliga språk: värden för 42 miljarder dollar har förskingrats under bara de senaste 24 månaderna. Vinnarna är kriminella personer, den organiserade brottsligheten runtom i världen och korrupta regeringar.

Om ledningar, styrelser och ägare verkligen vill skydda sig mot bedrägerier så måste de alla gå från ord till handling och börja med att rannsaka de egna systemen, processerna, verktygen och till och med medarbetare.

 

Källa: PwC:s 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey

Förövaren finns i din organisation

"Ekonomisk brottslighet av en intern förövare står för nästan hälften av alla rapporterade incidenter som orsakat skador för mer än 100 miljoner dollar. Endast 56% av företagen utredde sina allvarligaste incidenter. Men endast en tredjedel av företagen rapporterade incidenterna till styrelsen."

Bedrägerier som begås av insiders är potentiellt mycket mer skadliga än när bedrägerierna sker av en extern part. I de fall där gärningsmannen är intern, ser vi att i 43 procent av fallen förloras 100 miljoner dollar eller mer i enskilda incidenter. Men sådana brott kan ofta också leda till kriminella handlingar mot företaget och de inblandade, ryktesspridning, ledningskaos med stora ekonomiska förluster som följd.

Mutor och korruption är fortfarande en stor utmaning. En tredjedel av de tillfrågade i GECS 2020 berättar att de antingen blivit ombedda att betala en muta eller tappat en affärsmöjlighet till en konkurrent som man misstänker betalat en muta.

  • 6 av 10 organisationer saknar processer för att effektivt hantera riskbilden kring mutor och korruption.
  • Nästan hälften av de tillfrågade i rapporten saknar riskbedömningar eller utför dessa på ett informellt och godtyckligt sätt.
  • 3 av 10 företag utför endast begränsade driftseffektivitetstester av kontrollfunktionerna och ytterligare 12 procent gör inga tester överhuvudtaget.

I takt med att ekonomiska oegentligheter ökar stiger även kostnaden för bekämpning. En tredjedel (35 procent) av respondenterna svarar att de lägger mer pengar än tidigare på att bekämpa ekonomiska oegentligheter, och planerar att fortsätta med det de kommande två åren (36 procent).
 

Så ska du förebygga och identifiera bedrägerier

1. Identifiera och rangordna dina risker.

Du bör utföra robusta riskbedömningar över hela organisationen på ett globalt plan, för att identifiera och utvärdera risker och alla tänkbara- och otänkbara faktorer. Många företag undviker att verkligen gå till botten med bedrägerierna och misslyckas i sin transparens gentemot styrelser, externa intressenter och media.

2. Lita inte bara på tekniken.

Du bör komma till insikt att ett ny teknologi eller tekniska verktyg inte kommer att hantera all ekonomisk brottslighet - och enbart tekniska lösningar ensam kommer inte att skydda dig.  

3. Var uppmärksam. På riktigt.

Förmågan att reagera på ett bedrägeri när det väl identifierats är kritisk och en grundläggande del av en försvarsstrategi. Du måste snabbt mobilisera rätt kombination av människor, processer och teknik för att begränsa den potentiella skadan.

Teknik är bara en del av lösningen

Ett stort antal organisationer lägger stora investeringar i nya verktyg och tekniker under de senaste åren, men många respondenter avslöjade oro för att använda teknik:

  • Knappt tre av tio håller med om att de har kunnat implementera eller uppgradera sin teknik - men kostnadsfrågor, begränsade resurser och brist på system nämns som hinder.
  • Av de som inte implementerar nya antifraud-processer svarade nästan en av tre att det beror på att de ifrågasätter dess värde.

 

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier