Banking & capital markets

Framtidens bank

Banker möjliggör för företag, investerare och myndigheter att verka, utvecklas och genomföra sina visioner. Bankerna har sedan finanskrisen arbetat med att återhämta sig och bygga upp förtroendet från sina kunder. Nu står branschen inför nya utmaningar i form av teknikutveckling, regelefterlevnad, ökade kundkrav och nya aktörer.

Utöver finansiella utmaningar måste banker och andra aktörer på kapitalmarknaden anpassa sig till ett förändrat landskap där omfattande regelverk, nya aktörer och teknik, samt ökade krav från kunder och myndigheter påverkar hur verksamheten kan drivas. PwC erbjuder rådgivning för banker och andra finansiella aktörer för att hjälpa organisationer att både säkerställa regelefterlevnad och optimera verksamheten utifrån solvenskrav, skatteregler och kundernas efterfrågan på enkla och digitala lösningar.

Hyr in erfaren och flexibel kompetens för att möta de ökade kraven på kontrollfunktioner. Läs mer om outsourcing för bank och kreditmarknaden! 

 

Hur kan vi arbeta med våra risker på ett affärsmässigt sätt?

Framtidens bank och försäkring

Idag ser vi många nya fintechaktörer på marknaden. Utmanar de våra större mer traditionella aktörer i branschen? Eller öppnas dörrar för ett helt nytt ekosystem där samarbete står i centrum? SEB:s Mats Torstendahl och Caroline Farberger ICA Försäkring framtidsspanar och ser samarbete, partnerskap och nya ekosystem som nyckelfaktorer framåt inom fintech. Utveckling och innovation har kommit olika långt inom Open banking respektive Open insurance och B2B är “the new black”. Vad krävs för framgångsrika samarbeten? Vad kan vi förvänta oss framåt? Lyssna in och hör vad panelen tycker! Medverkande: Mats Torstendahl, Deputy President & CEO SEB, Sofia Öquist, Innovation Lead SEB, Gustav Berggren, CEO & CO-founder Borgo, Lotta Rauséus, COO & Co-founder Insurely, Caroline Farberger, CEO ICA Försäkring. Moderatorer: Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige.


Outsourcing av kontrollfunktioner för bank och kreditmarknaden

I takt med att finansiell reglering blir alltmer omfattande ställs allt större krav på att upprätthålla en god efterlevnad av lagar, regler och praxis. Många bolag upplever idag en stor utmaning i att navigera mellan relevanta regleringar, säkerställa tillräckliga resurser för sina kontrollfunktioner och att samtidigt bedriva verksamheten effektivt. 

Ökade krav på kontrollfunktioner inom bank och kreditmarknaden

Inom bank- och kreditmarknaden är riskkontrollfunktionen och regelefterlevnadsfunktionen (compliance) obligatoriska och nödvändiga kontrollfunktioner som ska stötta verksamheten i risk- och regelverksfrågor. Kraven på vad dessa funktioner behöver ha koll på är omfattande, med ständigt förändrade och komplexa regelverk som på olika sätt påverkar verksamhetens risk och kapital. Utöver kravet att följa regelverksförändringarna måste funktionerna också inneha den kompetens, både kvalitativ och kvantitativ, som krävs för att hantera dessa frågor. 

I takt med att kraven har blivit både mer omfattande och mer komplexa har utmaningarna blivit allt större. Detta gäller bland annat kontrollfunktionernas proaktivitet och förmåga att anpassa sig till nya krav och samtidigt följa befintliga regelverk. Trots att banker och kreditmarknadsbolag ofta har möjlighet att hantera många frågor själva, så finns utmaningar kring att fånga den breda kompetensen som möjliggör övervakning och kontroll av verksamheten utifrån de olika krav som ställs i en föränderlig värld. Idag krävs en större systemteknisk och operationell förståelse för att effektivt kunna övervaka och kontrollera första linjen, där vikten av olika sorters bakgrund och kompetens blir allt större.  

Nödvändigt med god intern styrning och kontroll

För att möjliggöra detta krävs en god intern styrning och kontroll, där kontrollfunktionernas roll i regelverken har blivit allt mer tydlig och uttalad de senaste åren. Nya kontrollfunktioner har också tillkommit där det blivit allt viktigare för funktionerna att fördela ansvar och samarbeta effektivt i relevanta frågeställningar. Vidare har det aldrig varit viktigare att ha en god förmåga att bedöma regelverken mot bakgrund av proportionalitet, för att säkerställa att regelverken tillämpas på rätt nivå. 

 

Exempel på vanliga frågeställningar i branschen:

  • Hur kan vi arbeta med våra risker på ett affärsmässigt sätt? Hur inkorporerar vi riskhantering med verksamheten för att effektivisera affären?
  • Vilka är våra största risker i dagsläget och framgent givet vår affärsstrategi och hur arbetar vi proaktiv med att hantera dessa utmaningar?
  • Hur kan vi utnyttja regelverkskraven och regelverksförändringar i affärsplaneringen för att vara i framkant i våra erbjudanden?
  • Hur tydliggör vi roller och ansvar för att bidra till en konsekvent kontrollkultur inom bolaget? 
  • Hur ökar vi samarbetet mellan riskhanteringsfunktionen och riskkontrollfunktionen utan att tumma på det organisatoriska oberoendet?

PwC:s breda tjänsteutbud inom allt från skatt, värdering och redovisning, hållbarhet till cybersäkerhet ger en omfattande bevakning av branschpraxis samt utmaningar och möjligheter. Detta är inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.

Outsourcing: Hyr in erfaren och flexibel kompetens

PwC erbjuder dels fullständig outsourcing av olika kontrollfunktioner (internrevision, riskkontroll och regelefterlevnad) i team, där ni har tillgång till ett större utbud av konsulter med olika erfarenheter. Vi erbjuder också co-sourcing i de fall bolaget har en funktion som behöver kompletteras utifrån ett resurs- eller kompetensperspektiv. Vi kan också bistå med enskilda resurser (interim) där vår konsult/våra konsulter går in och hjälper er att upprätthålla och underhålla relevant kontrollfunktion. 

Samtliga tjänster kan också vara fördelaktiga utifrån att det finns ett behov av att stärka kontrollfunktionernas arbete och skapa mer robusta och effektiva ramverk för monitorering, rådgivning och kontroll. Vi utarbetar och implementerar institutanpassade ramverk som innefattar metoder och processer för riskbedömning, riskprofilering, regelefterlevnad, monitoreringsprogram och riskbaserad styrning. Vi hjälper våra kunder att hantera samtliga riskkategorier såsom kredit- och motpartsrisker, operativa risker, likviditetsrisker, marknadsrisker, strategiska risker, affärsrisker och ryktesrisker såväl som compliancerisker. Vi tillhandahåller även regelverkstolkning, projektledning samt skräddarsydda utbildningar inom risk- och compliance. 

Identifiera de största riskerna

Beroende på er situation och tidigare process för analys och årsplan genomför vi en övergripande riskanalys i syfte att identifiera de största riskerna inom bolaget alternativt om detta redan är gjort så tar vi över ansvaret för den redan beslutade årsplanen och dess kontrollaktiviteter. Utöver kontrollaktiviteter genomförs även workshops såsom självutvärdering av operativa risker, kvalitetssäkring av bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), genomgång av incidenthantering, kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen till Finansinspektionen och uppföljning av placeringsmandat såväl som utbildningar inom exempelvis penningtvätt, etiska regler och GDPR. 

Årsplanen är alltid riskbaserad vilket innebär att fokuset kan ändras under året beroende på händelser, både internt och externt, som kan påverka verksamhetens risker. Vi stöttar även verksamheten i alla frågor som rör riskhantering samtidigt som vi behåller vårt organisatoriska oberoende.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier