Revision

En oberoende revision av skickliga specialister ger dig trygghet. Låt oss presentera en modern och digitaliserad revision som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut.

Vad är revision?

Revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter och har stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas. Revisionen skapar tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

Granskningen medför att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en skicklig revisor är en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet. 

I framtiden kommer revisorsrollen blir allt mer relevant som förtroendetjänst i ett konstant uppkopplat samhälle. Tyngdpunkten kommer att ligga på att möta nya behov och genom automatisering leverera tjänster för att arbeta mer flexibelt och platsoberoende. 

Läs mer om

Betydelsen av ett starkt revisionsteam 

Rätt revisionsteam bidrar med relevanta insikter, råd och rekommendationer och ligger nära verksamheten. Ett skräddarsytt och engagerat team består av rätt kompetens, erfarenhet och ett gott ledarskap. 

Vårt främsta mål med revision är att kunna utföra den med kvalitet och skapa värde. Teamet ska ge trygghet, utmana, sparra i löpande dialog och bidra vid rapporteringen.

Riskbedömning hos större företag

Vår gemensamma riskbedömning utgör grunden i revisionsplaneringen och styr vad vi lägger tonvikten på i granskningen. Vi har fokus på de risker som kan ha påverkan på den finansiella rapporteringen, liksom övriga risker som påverkar revisionen utifrån ett bredare sammanhang.

Detta innebär att vi tar i beaktande rådande makrofaktorer, trender och specifika affärsrisker som kan påverka företaget.

En revision som är baserad på förståelse för er affär och era risker

PwC förankrar revisionsplanen hos både ledning och styrelse för att skapa en gemensam förståelse för det vi gör. Det är viktigt att processer och kontroller fungerar som det är tänkt, vilket blir basen för många affärsmässiga beslut.

Basen för vår revision är kunskapen om hur processer och kontroller fungerar.

Revisionen skapar:

  • Förståelse för verksamheten som grund för utveckling
  • En insiktsfull dialog
  • Konstruktiva rekommendationer

Huvuduppgifterna är att ge aktieägare trygghet i den finansiella rapporteringen. Det är en viktig uppgift som fullgörs genom revisionsberättelsen.

Insiktsfull rapportering 

Rapporteringen innehåller tydliga rekommendationer, iakttagelser gällande den finansiella rapporteringen och vi delar med oss av insikter och branschkunskap.

Vårt syfte är att skapa effektivare processer och att vidareutveckla styrning och rapportering. Vår revision ger: 

  • Mervärde av resultat 
  • Branschspecifika insikter
  • Tillgång till expertis inom redovisning och finansiell rapportering
  • Löpande informerar om redovisningsprinciper och andra regelverk 

Vill du veta mer om hur revisionen kan ge mervärde?

Kontakta närmaste kontor eller läs mer under din bransch för att hitta en specialist på just din verksamhet – välkommen!


"Digitaliseringen gör revisorsrollen mer relevant som leverantör av en viktig förtroendetjänst."

En modern och digitaliserad revision

Ny teknologi och innovativa verktyg i revisionen är en förutsättning för att fatta rätt affärsbeslut.

Digitalisering och samverkan. Med målet att arbeta digitalt, mobilt och flexibelt utvecklar PwC nya arbetssätt för att med ny teknik öka automatiseringsgraden, vilket ger oss mer tid till dialog med våra kunder. 

Vi ligger i frontlinjen i vår bransch tack vare att vi har förnyat revisionsarbetet med hjälp av tre unika digitala lösningar: Aura, Halo och Connect. Aura är vår globala revisionsplattform som ger trygghet, kvalitet och enhetlighet i arbetet med våra kunders revision. Halo är den senaste tekniken som visualiserar realtidsdata och ger oss djupare insikter så vi tillsammans med kunden kan fokusera på rätt saker. Connect är kommunikationsverktyget som ger snabba, säkra informationsutbyten mellan oss och våra kunder. Vi investerar hela tiden i nya lösningar som förenklar revisionsprocessen.

Kundernas verksamheter blir allt mer komplexa, där efterfrågan ökar på revisorsyttranden över olika typer av icke-finansiell information. Samtidigt uppstår nya fenomen som blockchain, AI och kryptovalutor att förhålla sig till, parallellt med att digitalisering och automatisering går i en rasande takt. Allt detta ger stora möjligheter till  realtidsrapportering på ett helt annat sätt än idag.

Analyser och system som ger bättre insikter. Dataanalyser kan inte bara ersätta manuella revisionsinsatser utan även på ett effektivt sätt täcka hela populationer av mycket stora transaktionsvolymer. Analyser ger insikter om underliggande trender i stora informationsmängder och en mer konkret och värdeskapande rapportering.
Med digitalisering skapar vi nya insikter med analysverktyg och visualiserar affärsbeslut bland annat inom vår Halo-serie.

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier