Banking & Capital markets

Hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

Det krävs effektiva och hållbara strukturer för att möta marknadens rapporteringskrav inom de nya regelverken. Men ökad kontroll och förbättrad intern och extern rapportering skapar också en sund verksamhet som ligger till grund för bättre affärer och beslutsfattande. Det här kan vi hjälpa dig med.

Välmeriterade specialister stärker din verksamhet

Tack vare gedigen kunskap och ett helhetstänkande kan våra välmeriterade konsulter ge dig just den hjälp du behöver. PwC har ett globalt nätverk av specialister som kan hjälpa organisationer på bank- och kapitalmarknaden att stärka sin verksamhet inom viktiga områden, bland annat riskhantering, tillväxt, humankapital, marknadsrapportering, styrning och riskhantering, fusioner och förvärv samt inom området regler och regelverksefterlevnad.</p>

 

Det här händer på bank- och kapitalmarknaden

Som ett naturligt resultat av de senaste finanskriserna har regelstiftare världen över varit mycket flitiga i att ta fram allt mer omfattande och komplexa regelverk för finansiell verksamhet. Detta är idag sannolikt den mest påtagliga utmaningen för bankerna att hantera. Basel 3, CRD III och IV, Dodd Frank Act, FATCA och MiFID är bara exempel på den flod av regelverk som drabbar branschen. Effekterna av dessa regelverk påverkar bankernas övergripande styrning, hur man arbetar med risk och kapitalfrågor och inte minst kostnader. Detta leder förstås vidare till att bankerna behöver se över sina affärsmodeller och utvärdera om man arbetar med rätt kunder, har rätt produkter, använder rätt kanaler för att kommunicera med kunderna och arbetar på ett effektivt sätt.

Balansräkningar utsätts för intensiv granskning. Bankernas affärsstrategier och affärsmodeller ifrågasätts och håller på att omprövas. Den senaste tidens händelser på marknaden har också väckt frågor om strategi för styrning, riskhantering och informationsgivning inom många bank- och kapitalmarknadsbolag.

Effektiv integrering av riskhantering i den löpande förvaltningen och företagens beslutsprocesser kommer att vara avgörande för företagens förmåga att återställa marknadens förtroende och gå framåt. Många banker kan också komma att behöva justera belöningsstrategier för att ta större hänsyn till risk och långsiktiga affärsmål.

Viktiga överväganden att göra framöver är att se till att personalen har den kompetens, motivation och delaktighet som krävs för att möta en kommande utmanande, reglerad och obekant marknad. Institutioner måste också se till att alla aspekter av verksamheten är utnyttjade till sin fulla potential.

Den genomgripande förändringen på marknaden öppnar en rad möjligheter för förvärv och affärsutveckling. De företag som har fått växa upp ostörda, utan större affärsingripanden i form av köp eller uppdelning av verksamhet står i en särskilt stark ställning för att expandera genom förvärv eller sammangåenden. Dessutom tenderar utbudet av uppköpskandidater att öka eftersom fler och fler koncerner försöker att stärka sin kapitalsituation eller åter fokusera på kärnkompetens genom avyttring.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier