Migrationsverket förtydligar hur tid för arbetstillstånd ska beräknas

2020-02-14

En person som arbetat i Sverige fyra av de senaste sju åren har rätt att prövas för permanent uppehållstillstånd. Men hur ska den tiden räknas ut? Migrationsverket förtydligar efter en dom från Migrationsöverdomstolen.

Under hösten 2019 upphävde Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande gällande beräkning av sammanlagd tid för arbetstillstånd. Alltså den tid som ligger till grund för om arbetstagaren kan ha rätt till permanent uppehållstillstånd. Bakgrunden var en dom från Migrationsöverdomstolen som Migrationsverket vid tillfället ansåg gå emot tidigare praxis. Det ursprungliga ställningstagandet har nu åter publicerats med ett viktigt tillägg. 

När Migrationsverket prövar en ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd för en arbetstagare kontrolleras hur länge personen i fråga har arbetat i Sverige de senaste sju åren. Utgångspunkten är att ett arbetstillstånd kan beviljas som längst fyra år. Har arbetstagaren arbetat i Sverige fyra av de senaste sju åren prövar Migrationsverket om personen har rätt till permanent uppehållstillstånd.  Kan det inte beviljas så tittar man på om det finns särskilda skäl till att bevilja ytterligare ett tidsbegränsat tillstånd. Det skulle till exempel kunna vara att personen i fråga arbetar på ett försenat projekt som ännu inte är avslutat. Som längst kan tillståndet förlängas med två år. Det ger en maximal tillståndstid som arbetstagare om sex år. 

Tillägget förtydligar startpunkt för beslutsgrundande tid

För att beräkna en persons sammanlagda tillståndstid i Sverige måste starttid för arbetet vara känd. Utifrån Migrationsöverdomstolens dom från hösten 2019 ska endast tillstånd som personen tagit i anspråk räknas med. Migrationsverket förtydligar nu att arbetstiden räknas från och med att arbetstagaren rest in och börjat arbeta i Sverige. Migrationsverket delar nu Migrationsöverdomstolens bedömning att endast tid som personen vistats i Sverige ska räknas in i bedömningen om framtida ansökningar om arbetstillstånd.

Kommentar

Vi välkomnar förtydligandet att personen måste ha tagit arbetstillståndet i anspråk, det vill säga att hen rest in i och börjat arbeta i Sverige, för att den tillståndstiden ska räknas med i en förlängningsansökan. Innan förtydligandet kunde det uppfattas som otydligt och upp till respektive handläggare att göra sin egen bedömning av  om en tidigare tillståndsperiod skulle räknas in i nuvarande ansökan eller inte. Vid såväl en förlängningsansökan som en ansökan om permanent uppehållstillstånd vill personen det berör veta vilken tid hen får tillgodoräkna sig. Allt för att ha möjlighet att planera sin vardag och sin framtid. 

Förtydligandet visar också att Migrationsverket prioriterar ärendeslaget, arbetstillståndsansökningar, och utmaningarna för Sveriges arbetsgivare att attrahera och behålla viktig personal. 

Har ni frågor kring migration till Sverige, tveka inte att kontakta oss.

Patrik Nyström, PwC

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65

Kontakta oss

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Manager Tax & Legal, PwC Sverige

Tel 0728-80 91 65

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide