Ersättningsnivåer i svenska styrelser

2014-11-07

En undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning av styrelser för företag listade på Mid Cap 2013.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska bolag listade på Stockholmsbörsen (Mid Cap) fortsätter att öka, från 26 till 28 procent i genomsnitt för 2014. Det gör även arvodena för ledamöterna. För ordförande ökade det med cirka 7 procent för 2014 jämfört med föregående år och landar på cirka 450 000 kronor i genomsnitt.
 

Trots att andelen kvinnor i styrelserummen ökar är det långt kvar till regeringens krav om 40 procent kvinnliga ledamöter till 2016 för att undvika en kvoteringslagstiftning. Om nuvarande ökningstakt fortsätter skulle regeringens krav uppnås först år 2020.

Genomsnittlig ersättning till styrelsens ordförande uppgick 2013 till 450 100 kronor. Efter bolagsstämmorna 2014 ser vi en ökning av arvodena till 482 300 kronor. Även medianersättningen har ökat, från 442 500 kronor till 500 000 kronor.

En klar majoritet av ledamöterna är födda på 1950-talet. Även om antalet styrelser med en genomsnittsålder mellan 41 och 50 år har ökat ser vi ändå att andelen yngre ledamöter har minskat mer än andelen äldre. En fråga som uppstår är hur det står till med styrelsers mångfaldsarbete mot bakgrund av den stora andelen homogena nyval sett till ålder. Kan utvecklingen påverkar svenska bolags förutsättningar att arbeta med frågor om innovation och förändring?

Uppgifterna i undersökningen är publika och återfinns i årsstämmoprotokoll och årsredovisningar. I årets underlag ingår 64 svenska bolag listade på börsens Mid Cap-lista per den 1 januari 2013.


Kontakta oss gärna för att diskutera frågan kring styrelsens sammansättning och ersättningar närmare och hur vi kan hjälpa er i er specifika situation.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist

Tel 0709-29 32 89

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide