Ersättningsnivåer i svenska styrelser

2014-03-05

En undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning av styrelser för företag listade på Mid Cap 2012.

Andelen manliga styrelseledamöter för bolag listade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista uppgår till 76 procent. Vi konstaterar också att majoriteten av styrelseledamöterna är födda på 1950-talet och att 70 procent har genomsnittsåldern 51-60 år. Det är några av resultaten i PwC:s rapport Ersättningsnivåer i svenska styrelser.
 

Anna Stolt Chemnitz och Anna Gustring Boman, pensionsspecialister inom Tax, har sammanställt publik information hämtad från bolagens egna årsredovisningar från år 2012 och kallelser till bolagsstämma 2013. Sammanställningen är baserad på 71 bolag listade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista.

Mot bakgrund av att den genomsnittliga styrelseledamoten har suttit i styrelsen i cirka sju år kommer det ta lång tid innan kodens mål avseende könsfördelning kommer vara uppnått genom självreglering om inte styrelserna arbetar aktivt med att få in fler kvinnor. Detta gäller samtliga styrelser, undersökningen visar inte någon trend mot att styrelser med fler antal styrelseledamöter har en större andel kvinnor.

Den genomsnittliga ersättningen till ordföranden bland de undersökta bolagen uppgick till cirka 460 000 kronor för år 2012. Tekniksektorn är den bransch med högst genomsnittligt arvode medan Hälsovård och Finans har lägst genomsnittliga arvoden.

Rapporten visar även att det finns en korrelation mellan antal sammanträden per år och styrelsearvodets storlek men det gäller bara upp till ett visst antal möten.
 

Kontakta oss gärna för att diskutera frågan kring styrelsens sammansättning och ersättningar närmare och hur vi kan hjälpa er i er specifika situation.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist

Tel 0709-29 32 89

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Följ oss i sociala medier