Fastighetsbeskattning för privata ägare

Förbättra möjligheten till en bra fastighetsinvestering

Med rådgivning och praktisk hjälp genom hela affären ökar förutsättningarna för att lyckas med fastighetsaffären. Tar du hjälp av en branschspecialist kan du känna dig säker på en bra affär, både finansiellt och skattemässigt.

Du som köper eller säljer fastigheter vill förstås genomföra skatteeffektiva transaktioner. Investeringen ska också vara lönsam på längre sikt. Vi kan ge dig det stöd du behöver för att åstadkomma kostnadseffektiva och riskanpassade investeringar.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:
 • Köp- och försäljningar av fastigheter
 • Analysera din skattesituation utifrån ditt specifika ägande
 • Analysera alternativa ägarformer
 • Byggmästarsmitta – utgör fastigheten/aktierna lagertillgång?
 • Handel med fastigheter – vilka effekter uppkommer vid beskattningen?
 • Utredning om vilka alternativ som finns vid ett generationsskifte
 • Skatteeffekter vid frigörelse av kapital som är bundet i fastigheter
 • Analys av vad du betalar för skatt
 • Rådgivning avseende momsfrågor i samband med investeringar och innehav av fastigheter
 • Fastighetsskatt, fastighetstaxering och sammanhängande värdering av fastigheter
 • Klassificering av investeringskostnader på fastigheter, exempelvis avgränsning mellan byggnad, inventarier och utnyttjande av det utvidgade reperationsbegreppet
 • Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
 • Överlåtelse av fastighet till bostadsrättförening (ombildning eller nyproduktion)


Inom vårt nätverk av branschspecialister finns en bred erfarenhet av att arbeta med fastighetsaffärer och övriga frågor avseende ägandet av fastigheter. Vi kan stödja dig och företaget med rådgivning och praktisk hjälp.

Kontakta oss

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide