Försäkring

Försäkringsbranschen ser optimistiskt på teknologins snabba framfart. InsurTech är nu med i affärsmodellerna och kunden hamnar i fokus – på riktigt. Parallellt med skärpta kapitalkrav, prispress och regeländringar är det dags att växla upp för att skörda fördelarna med den digitala transformationen.

En digitaliserad försäkringsbransch med kunden i fokus

Den tidigare tveksamheten inför teknologins snabba framfart i försäkringsbranschen har nu övergått till optimism. För att kunna erbjuda de relevanta och personaliserade tjänster som kunderna förväntar sig blir välutvecklade InsurTech-lösningar allt viktigare. Under de kommande åren väntas artificiell intelligens bli en självklar del i företagsmodeller och en förutsättning för företagens konkurrenskraft.

PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder.

Styrkan hos PwC är förmågan att kombinera djup förståelse och erfarenhet av försäkringsverksamhet med fokus på ny teknik och innovation. Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsföretag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge just dig den hjälp du behöver.

Se Försäkringsforum våren 2023

Transformation av försäkringsbranschen

Precis som för övriga aktörer inom finansiell sektor, så pågår intensiv transformation på försäkringsområdet. Det är både spännande och utmanande tider för en bransch som traditionellt sett har varit både riskavert och benägen att ta lång tid på sig för omställning. Den nya rapporten "Insurance reimagined: Spotlight on trust, convergence and transformation" lyfter fram förväntade förändringar i branschen under de kommande tre åren och framåt. Rapporten pekar på fem nyckeltrender och ger fem strategiska uppmaningar till försäkringsbolag för revidering av strategier och affärsplaner.

Ladda ner rapporten
 

Insurance 2025 and beyond

Framtidens bank och försäkring

I dag ser vi många nya fintechaktörer på marknaden. Utmanar de våra större mer traditionella aktörer i branschen? Eller öppnas dörrar för ett helt nytt ekosystem där samarbete står i centrum? SEB:s Mats Torstendahl och Caroline Farberger ICA Försäkring framtidsspanar och ser samarbete, partnerskap och nya ekosystem som nyckelfaktorer framåt inom fintech. Utveckling och innovation har kommit olika långt inom Open banking respektive Open insurance och B2B är “the new black”. Vad krävs för framgångsrika samarbeten? Vad kan vi förvänta oss framåt? Lyssna in och hör vad panelen tycker! Medverkande: Mats Torstendahl, Deputy President & CEO SEB, Sofia Öquist, Innovation Lead SEB, Gustav Berggren, CEO & CO-founder Borgo, Lotta Rauséus, COO & Co-founder Insurely, Caroline Farberger, CEO ICA Försäkring. Moderatorer: Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige.


Områden inom försäkringsbranschen

Inom försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag består många utmaningar av att i en snabbrörlig värld med nya risker, nya beteenden och nya regelverk hitta strategier för hantering av förändringarna för att bibehålla lönsamhet, begränsa riskerna och säkerställa kundernas intressen. Organisatoriskt ställer regelverken bland annat krav på att det utöver en internrevisionsfunktion måste finnas centrala funktioner för regelefterlevnad, riskhantering och aktuarie.

Inom försäkring och pension har aktuariefunktionen en obligatorisk roll att samordna, kontrollera och utvärdera främst processen för att beräkna de försäkringstekniska avsättningarna men funktionen måste också involveras i ett bredare affärsstrategiskt perspektiv i försäkringsrörelsen. Aktuariefunktionen måste ha en djup kunskap om de olika regelverken för hur försäkringstekniska avsättningar beräknas tillsammans med en bred förståelse för bland annat finansiella marknader, kundbeteenden och datakvalitet. Funktionen kan utöver att utgöra en kontrollfunktion vara instrumentell i att lämna råd och stöd till ledning och styrelse för hur frågor kring försäkringsrörelsens långsiktiga utveckling kan hanteras, exempelvis att analysera hur risk och prissättning samverkar.
 
Riskhanteringsfunktionen måste på uppdrag av styrelse och vd övervaka hur själva systemet för riskhantering fungerar inom företaget och hur riskprofilen utvecklar sig. Funktionen ska utöver att tillhandahålla råd och stöd på övergripande nivå och regelbundet avrapportera detaljerad information om riskerna särskilt identifiera framväxande risker. En riskhanteringsfunktion måste förstå och kunna förklara hur olika faktorer i omvärlden och inom företaget samverkar och påverkar riskerna och kraven på riskhanteringssystemet på såväl kort och lång sikt. Utifrån rollen kan funktionen utöver att kontrollera och avrapportera riskhantering även vara en viktig rådgivare i strategiskt beslutsfattande.

Regelefterlevnadsfunktionen ska säkerställa och kontrollera efterlevnaden av det specifika tillsynsregelverket, Solvens II respektive tjänstepensionsregleringen för försäkringsföretag respektive tjänstepensionsföretag. Funktionen ska utöver att kontrollera även kunna stödja verksamheten i att identifiera nya regelverk och i att utforma en effektiv hantering av regelverkskraven. Även om funktionens obligatoriska ansvarsområde begränsar sig till tillsynsregelverken är det ofta nödvändigt att funktionen förstår både närliggande rörelsereglering kring försäkringsavtal och försäkringsdistribution men också branschöverskridande frågor från exempelvis penningtvätts-, hållbarhets- och dataskyddsregelverken. En regelefterlevnadsfunktion kan utifrån ett fokus på tillsynsregelverk ge styrelse och ledning en samlad bild av företagets utmaningar i att efterleva samtliga regelverk samt hur de samverkar, och därigenom utöver att kontrollera efterlevnaden även bidra till företagets utveckling.  

Läs mer om regelverk som berör försäkringsbranschen

  • Solvens II innebär stora förändringar för försäkringsbolagens solvenskrav
  • IFRS alla försäkringsföretag måste tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning.
  • IFRS 17 den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt
  • 4AMLD det fjärde penningtvättsdirektivet
  • GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation vilket påverka alla branscher som hanterar personuppgifter

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier