Så kan du arbeta effektivt för att minska hot och våld inom välfärdssektorn

människor gående åt olika håll på grund av arbetsgivaransvar

Hot och våld inom skola, vård och omsorg är ett växande problem och måste hanteras och förebyggas i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda som jobbar inom sektorn. Det är allas rättighet att känna sig trygga på arbetsplatsen och det finns effektiva åtgärder som varken är kostsamma eller hindrar kärnverksamheten.

Det finns ett tydligt lagstadgat arbetsgivaransvar som innebär att risken för anställda att utsättas för hot och våld måste förebyggas, hanteras och följas upp. Insatserna bör prioriteras för personalgrupper som har direktkontakt med utövarna, som oftast är elever, brukare, patienter eller anhöriga.

Men hur ska man göra? Svaret får du i rapporten "Den otrygga arbetsplatsen - en rapport om hot och våld inom välfärdssektorn". Rapporten bygger på granskningar av sex regioner och åtta kommuner och enkätundersökningar med 632 anställda inom hälso- och sjukvården.

Offentliga arbetsgivare behöver säkerställa dessa tre viktiga delar

  1. Implementera ett systematiskt riskanalysarbete för att öka den förebyggande förmågan samt bidra till utvecklingen av effektiva handlings- och åtgärdsplaner.
  2. Öka anmälningsbenägenheten genom avvikelserapporteringssystem, kontinuerligt diskutera acceptans- och toleransnivå på arbetsplatserna samt tydlighet i kommunikationen kring vidtagna åtgärder med den som blivit utsatt.
  3. Säkerställ att anställda och chefer har utbildning och kunskap i hur hot- och våldssituationer kan förhindras och incidenthantering. Detta är de viktigaste åtgärderna för arbetsgivarna att vidta, med tanke på att kunskapen blir svagare ju längre ut i organisationen man kommer.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!
 

Kontakta oss

Lena Salomon

Lena Salomon

Certifierad kommunal revisor och partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 56

Fredrik Birkeland

Fredrik Birkeland

Revisor och rådgivare för offentlig sektor, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 02

Följ oss i sociala medier