Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen är i ett expansivt skede, såväl vad gäller ökade behov av stöd i samhället, utveckling av metoder för utredning och insatser utifrån evidensbaserade metoder och en allt större professionalisering. Våra konsulter inom det sociala nätverket kan genom sin expertkunskap och erfarenhet bidra till att säkerställa en effektiv verksamhet som möter brukarna med kunskap, evidens och brukarmedverkan. Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

 • Verktyg för resursfördelning
 • Processkartläggning av verksamhet
 • Upprättande av kvalitetsledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 • Organisationsöversyn för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet
 • Organisering och samverkan kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Upprättande och översyn av riktlinjer och rutiner gällande olika uppdrag inom individ- och familjeomsorgen. Detta kan exempelvis gällande
  • Handläggning, dokumentation och utförande av insatser
  • Kvalitetssäkring av anlitad familjehemsvård och institutionsvård för barn och unga
  • Återsökning av medel i samband med flyktingmottagande
  • Uppföljning och utvärdering
  • Samverkan

Vi erbjuder även utbildning i dokumentation, samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa och utbildning av familjehemsföräldrar. Vi kan också skräddarsy utbildning efter verksamheten behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

Karin Magnusson

Rådgivare offentlig sektor

Tel 0705-22 25 57

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom kommunal sektor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide